torsdag 12 december 2013

Skolverket tar bort rådet om 15 barn per barngrupp i förskolan

går släppte Skolverket nya råd för förskolan och den stora nyheten var att rådet om att barngrupper inte ska vara större än 15 barn är borttaget. Istället ska fokus vara vad som är bäst för varje enskild barngrupp.

 

Det finns flera aspekter i detta som är viktiga att resonera kring. En aspekt är om det är rimligt att ha rekommendationer i absoluta tal utan att  ställa det i relation till barnens ålder eller pedagogiska förhållanden i övrigt. Men samtidigt kan man fråga sig vilka signaler skolverket skickar när de väljer att ta bort rekommendationen?

 

Viktigt att påpeka är att storleken inte är det enda som avgör om det är en god pedagogisk miljö. Hur stor personalstyrkan är, vilka lokaler verksamheten befinner sig i är också centrala parametrar. Att rådet om 15 barn per grupp tas bort ska dock inte och får inte ses som en ursäkt för kommuner att obehindrat ta in fler barn per barngrupp utan att titta på vilka konsekvenser det får. Det är nämligen helt klart att barngruppernas storlek har betydelse för barnens utveckling. 

 

Det är upp till varje kommun att säkerställa att verksamheten utgår från barnets bästa. Där har vi som politiker ett ansvar. 


I Västerås har vi dessvärre sett att barngrupperna åter blir större. Det är en oroväckande tendens som inte får fortsätta.

 


 

fredag 6 december 2013

God hushållning att vårda och underhålla det man har

Här följer mitt inlägg från gårdagens kommunfullmäktige om vikten att orka satsa på underhåll av befintliga anläggningar - inte bara att bygga nytt.

   Ordförande, fullmäktige och åhörare 

 Att vårda och underhålla det man har brukar vara ett uttryck för god hushållning – oavsett om vi pratar om en familj eller som i detta fall Västerås stad.

 Med goda politiska ambitioner görs år efter år satsningar på nya anläggningar för att möta olika behov och önskemål. Samtidigt växer stadens underhållsskuld sig allt större i befintliga parker, vägar, lekplatser och byggnader.För många politiker är det helt enkelt roligare att bjuda in till en presskonferens om en ny betongpark än att underhålla redan befintliga lekplatser, parker och vägar. 

 De avsatta budgeterade medlen för underhåll i styrelser och nämnder räcker inte riktigt till. Då är det viktigt att vi, när vi enstaka år får större utrymme i budgeten, kan utnyttja tillfälliga intäkter till att åtgärda gamla försyndelser i form av eftersatt underhåll. 

Det har vi gjort förr. 

 Under förra mandatperioden valde Västeråsalliansen, då tillsammans med Miljöpartiet att göra underhållssatsningar, när vi fick tillfälliga statsbidrag. Det handlade då om extra underhåll på verksamhetslokaler, byggnadsunderhåll och förbättrad tillgänglighet på Vallby friluftsmuseum och vägunderhåll. 

 Under 2014 väntas staden få återbetalningar av AFA-medel. Det är denna typ av engångsintäkter som särskilt väl lämpar sig för extra underhållssatsningar. Fastighetsnämnden och Tekniska nämnden har tagit fram förslag på underhållsinsatser för 40 mkr som är möjliga att genomföra 2014. Det är förslag som åtgärdar bristande underhåll på lekplatser, lokaler och gator – och som dessutom över tid innebär minskade driftskostnader och minskad miljöbelastning. 

 Detta säger de socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nej till! 

Västeråsalliansen föreslår därför att tekniska nämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att åtgärda bristande underhåll i lekplatser, parker, vägar och lokaler. Förutsatt att staden får minst 24 mkr i AFA medel innebär det en underhållssatsning på 40 mkr. Det gör skillnad. 

 Jag yrkar bifall till förslagen i Västeråsalliansens reservation från KS.

torsdag 28 november 2013

Tidigare betyg ger eleven mer tid

Skolverket har idag presenterat statistik över den första årskullen som fick betyg i årskurs sex efter införandet av nya läroplaner, kursplaner och betygssystem. Det är svårt att utifrån resultaten detta första år dra alltför långtgående slutsatser. Vad man ändå kan konstatera är att det redan i årskurs sex är många elever som har halkat efter. Med tidgare betyg blir det tydligare för skolor, elever och föräldrar hur det går i skolan. Innan betygsreformen fick elever i grundskolan sitt första betyg vid julavslutningen i årskurs åtta, då bara tre av 18 terminer i grundskolan återstod. Med tidigare betyg blir det tydligt för skolan vilka elever som behöver mer stöd för att lyckas. De första betygen kan också för många elever vara en väckarklocka att ta skolan på lite större allvar. Det är trots allt så att elevens egen motivation och ansträngning är helt avgörande för att lyckas i skolan. Skolan har naturligtvis ett viktigt uppdrag i att motivera och sätta in undervisningen i ett sammanhang. Nu ges elever och skolor mer tid att rätta till eventuella tidigare försummelser. I en framtid är det rimligt att betyg börjar ges ännu tidigare än i sexan. Vi moderater har i vårt skolprogram slagit fast att de första betygen borde ges i årskurs tre med hänsyn till läroplanens upplägg och de nationella proven i trean. Vi vet nämligen att de elever som efter lågstadiet inte har lärt sig att läsa och skriva även får svårt att klara övriga ämnen senare i grundskolan.

måndag 25 november 2013

Jag kandiderar till riksdagen 2014

I lördags fick jag förtroendet av nomineringsstämman för moderaterna i Västmanland att stå på tredje plats på riksdagsvalsedeln inför nästa års val. Jag är naturligtvis väldigt glad över att ha fått det förtroendet. Men jag är också väldigt ödmjuk inför de förväntningar som med rätt vilar på oss som är moderata toppkandidater från Västmanland. Som oppositionsråd och skolpolitiker i Västerås har jag till mångt och mycket koncentrerat mig på att vara synlig i Västerås. Under 2013 har jag fram tills idag gjort drygt 60 verksamhetsbesök varav många på förskolor och skolor. Som riksdagskandidat breddas mitt uppdrag. Västerås och är naturligtvis en stor och viktig del av Västmanland - men Västmanland är mycket mer än Västerås. Fram till valet kommer jag därför ägna mycket tid åt att resa i Västmanland för att besöka verksamheter (inte minst skolor), moderata medlemsmöten och naturligtvis möta väljare i länets alla kommuner. Valet handlar om hur arbetslinjen gör att jobben växer fram och hur kunskapslinjen i skolpolitiken gör att eleverna lär sig mer i skolan.

måndag 21 oktober 2013

Förskoleprogrammet vid MDH firar 50 år

I oktober månad 1963 startade Förskollärarseminariet vid Mälardalens högskola. Ett program som i dag heter Förskollärarprogrammet och är en av landets populäraste utbildningar. 
 Foto: Jonas Bilberg.
Till vårens programstart har totalt 625 personer sökt till programmets 80 platser, fördelat på Eskilstuna och distans via Västerås. Denna pigga 50-åring firas på högskolan under kvällen i form av ett jubileumsmingel. Fler positiva siffror som vi kan se är att det totala söktrycket till MDH ökade med ca 5 procent jämfört med föregående vårtermin. Totalt handlade det om nästan 220 000 anmälningar till vårens kurser och program, enligt antagning.se. Det är viktigt för Västerås och Mälardalsregionen att högskolan fortsätter gå starkt framåt och bibehåller sin popularitet. Det stärker vår konkurrenskraft och det är en viktig nyckel i att tillgodose kommun och näringslivet med kompetent personal framöver.

lördag 19 oktober 2013

Kunskapslinjen läggs fast

Nu pågår debatten om moderaternas nya skolpolitik vid den moderata arbetsstämman i Norrköping. En arbetsgrupp under ledning av moderaternas skolpolitiska talesman Tomas Tobé har lagt fram en rapport som verkligen flyttar fram positionen för moderaterna i skolfrågan. I förslaget som stämman har att ta ställning till läggs kunskapslinjen fast.
 • Vi moderater är inte nöjda med att svenska elever får mindre lärarledd undervisningstid än deras jämnåriga i Europa. Det är därför glädjande att en utökning av undervisningstiden i matematik och svenska prioriteras.
 • Det är bra att grundskolan blir 10-årig genom att förskoleklassen blir obligatorisk. Det är viktigt att vi redan i förskoleklassen ger det stöd som behövs för att alla elever ska få en bra start i skolan.
 • Med tidigare betyg och tidigare särskilt stöd bidrar vi till att alla elever hänger med från hänger med från början och att vi inte behöver reparera stora kunskapsluckor på högstadiet. 

Det är en inriktning på politiken som jag känner mig väldigt hemma med och som jag med glädje kommer att driva såväl i valrörelsen som under hela nästa mandatperiod.

 En annan fråga som får ett stort utrymme är förskolans betydelse som en del av skolsystemet. Förskolan är inte bara barnomsorg utan också en pedagogisk verksamhet genom vilken våra barn ges bättre möjligheter till lärande och utveckling. En utmaning som ofta uttrycks när jag i rollen som oppositionsråd och skolpolitiker i Västerås möter personal och chefer inom förskolan är den ökade arbetsbelastningen och större svårigheter att ge alla barn tillräcklig uppmärksamhet. Det beror inte i första hand på att barngrupperna i statistisk mening har blivit större utan att allt fler barn har långa vistelsetider. Här har det på bara några år skett en betydande förändring. Allt fler barn kommer innan frukost och allt fler barn är hämtas sent på eftermiddagen. Detta innebär en stor utmaning för förskolornas möjligheter att upprätthålla och utveckla kvaliteten i förskolan. 

Vid stämman fanns förslag om att rätten till förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande skulle utökas från dagens 15 timmar till 30 timmar i veckan. Om en sådan fördubbling av vistelsetiderna i förskolan inte ska leda till en tydlig kvalitetsförsämring så är det en kostsam nationell reform som måste ställas mot andra angelägna satsningar inom förskolan och skolan, som till exempel mindre barngrupper i förskolan eller utökad undervisningstid och mer särskilt stöd i grundskolan. Då står inte en utökning av rätten till förskola högst upp på prioriteringslistan. 

torsdag 10 oktober 2013

Det är trenden som är intressant

Igår presenterade lärarförbundet sin årliga ranking om bästa skolkommun där Västerås fortsätter att tappa placering. 2011 låg Västerås på plats 198, 2012 på plats 242 och 2013 är placeringen 261. Jag har tidigare uttryckt kritik mot Lärarförbundets bästa skolkommun eftersom det i rankingen är viktigare hur det mycket resurser som lägger på skolan än hur det går för eleverna. Det tycker jag är bakvänt. Det finns inget egenvärde i att lägga mycket resurser utan resurser måste ses som ett verktyg för att få fler elever att lyckas i skolan. Även om jag är kritisk till vad som vägs in i rankingen är trenderna alltid intressanta och relevanta. Och trenden för Västerås är negativ. För oss som följer resultaten i skolan kommer det inte som någon överraskning. Efter flera år av positiv resultattrend under 00-talet, inte minst under Västeråsalliansens styre, har utvecklingen sedan något år åter vänt nedåt. Denna trend, om än på en bättre nivå, är också tydlig i SKLs öppna jämförelser. Det som dock förvånar mig en aning är att 2012 års extra lärarlönesatsning på 15 mkr inte har gjort ett tydligare avtryck bland annat i frågan om resurser till skolan och lärarlöner. Det ska bli intressant att följa utvecklingen efter att även 2013 års extra lärarlönesatsning på 12,5 mkr har fått genomslag. Det vilar nu ett stort ansvar på det röd-gröna minoritetsstyret att vända utvecklingen.

tisdag 10 september 2013

Uppmärksammar skolans dag på twitter

I dag är det Skolans dag. Ett nationellt initiativ från Lärarnas riksförbund som instiftades 2008. Syftet med dagen är (enligt förbundet) att ” uppmärksamma och betona alla elevers rätt till kunskap och en likvärdig skola.”
Det här är en viktig dag som lyfter fram en grundläggande del av det svenska samhället: skolan.  Lärare, rektorer och inte minst elever förtjänar en skola fylld av kunskap som ger en utbildning med kvalitet och relevant innehåll.

Under dagen kommer jag att twittra via Moderaterna i Västerås konto, @Mvasteras, för att uppmärksamma Skolans dag . Där kommer jag att dela med mig av några av Moderaternas utgångspunkter för hur vi kan få till en bättre skola och vilka prioriteringar som måste göras.

I kväll kommer jag dessutom att delta på den skoldebatt som Lärarnas riksförbund arrangerar i stadshuset i Västerås med start kl 18.


söndag 8 september 2013

Mindre förskolegrupper viktigare än mer tid

Under 2006-2007 genomfördes en satsning i Västerås med med syfte att minska barngruppernas storlek och att stärka den pedagogiska kvaliteten i förskolan. Denna satsning skedde efter flera års protester mot alltför stora barngrupper. Nu ser vi åter växande barngrupper i Västerås förskolor vilket vi moderater oroar oss mycket för. Sedan 2010 har barngruppernas genomsnittliga storlek ökat från 15,2 till 16,1 barn per grupp. Om några år kommer barngrupperna åter vara lika stora som de var innan förskolesatsningen - om vi låter utvecklingen att fortsätta.

Samtidigt som barn i förskolan vistas i allt större grupper har frågan om vistelsetiderna i förskolan för barn till föräldralediga fått en förnyad aktualitet i Västerås. Enligt skollagen har barn till föräldralediga rätt att vara i förskolan 15 timmar i veckan. I Västerås, liksom i de allra flesta av landets kommuner, erbjuds förskola enligt den lagstiftade nivån. I vissa kommuner, framförallt i Stockholmsområdet, erbjuds mer tid i förskolan för barn till föräldralediga. För barn till arbetssökande erbjuds förskola i 20 timmar i veckan vilket överstiger skollagens krav med fem timmar i veckan. Om barnet har ett eget större behov av förskola kan ytterligare tid beviljas.

Flera partier driver frågan om att alla barn från ett års ålder ska ha rätt till 30 timmars förskola även när föräldrarna är föräldralediga med ett yngre syskon. För mig framstår det märkligt att en ettåring ska ha ett eget behov av förskola i 30 timmar i veckan samtidigt som skolbarn i årskurs 1-3 i genomsnitt inte får mer undervisning än 16,9 timmar i veckan.

Redan inför budget 2011 yrkade de rödgröna i kommunfullmäktige att vistelsetiderna i förskolan skulle utökas - detta utan att tillföra några nya resurser. Västeråsalliansen motsatte oss detta eftersom det skulle innebära större barngrupper och en sänkning av den pedagogiska kvaliteten förskolan.
Det finns naturligtvis alltid skäl att utvärdera hur olika system fungerar. Jag vill därför inte stänga dörren för mindre förändringar i regelverket. Min uppfattning är dock att om nya resurser kan tillföras förskolan i Västerås är mindre grupper den mest prioriterade frågan.

torsdag 5 september 2013

Västeråslärare kan vinna nationellt IT-pris

I höst delas det årliga lärarstipendiet Guldäpplet ut till lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i den egna undervisningen. Totalt 100 lärare från hela landet är nominerade och av dessa är glädjande nog sex stycken verksamma inom Västerås skolverksamhet.

 

De nominerade Västeråslärarna är:
- Kajsa Bernardsson, Hammarbyskolan
- Cecilia Johansson, Herrgärdsskolan
- Anna-Carin Wiberg, Trollbacksskolan
- Dan Svanbom, Önstaskolan
- Fredrik Söderlund, Lövängens förskola
- Annika Sundström, Barkaröskolan

 

Vinnaren utses på Skolforum som går av staplen på Stockholmsmässan i Älvsjö den 29 oktober. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor och ett glasäpple. Stort grattis till nomineringen och förhoppningsvis räcker det enda fram för någon av de nominerade!

 

För mer information om Skolforum:http://www.skolforum.com/

 

För mer information om priset och de nominerade går det att läsa Västerås tidning som kom ut den 4 september. Går även att läsa i pdf-format på deras hemsida:http://www.direktpress.se/vasterastidning

 

 

måndag 12 augusti 2013

Viktigt att stödja föreningsarrangemang som drar besökare till Västerås

I helgen har det varit en riktig friidrottsfest på Arosvallen i Västerås. Det har varit junior-SM i friidrott med deltagare från hela landet. Flickor och pojkar i åldrarna 17, 18, 19 och 22 har tävlat i sporter som höjdhopp, slägga, spjut och längd. Det är ett av många exempel på tävlingar och liknande som västeråsföreningar arrangerar.

Att Västerås kan dra till sig den här typen av arrangemang är ett bra betyg på våra idrottsklubbar och den idrottskultur som finns i staden. JSM är positivt för Västerås på flera sätt. Dels sportsligt då det förhoppningsvis kan inspirera flera unga att börja idrotta men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Dels genom att deltagarna bor på hotell och andra typer av anläggningar men också de ökade intäkterna det innebär för stadens restauranger och butiker. 

Moderaterna anser att det är viktigt att staden stödjer föreningar som tar initiativ till arrangemang där flertalet deltagare kommer från utanför kommunen. En stor eloge till Västerås FK som arrangerar helgens tävlingar och förhoppningsvis kan detta fortsätta uppmuntra föreningar i vår stad att ansöka om att få arrangera idrottstävlingar med deltagare från hela landet.

För information om JSM: http://www.smfriidrott.com/tavling/jsm-2013 

tisdag 2 juli 2013

5 punkter för att stärka Västerås i Stockholm-Mälarregionen

Jag ankom sent igår kväll till Almedalen och har nu inlett några dagars seminariemaraton. Dagens första seminarium behandlade de regionala stadskärnornas betydelse för Stockholm-Mälardalsregionens tillväxt.

På seminariet redogjordes för hur stadsmässiga kvaliteter skapar attraktivitet som höjer markvärdena. Det handlar exempelvis om närhet till restauranger och annan service och tillgång till kollektivtrafik.

Här spelar Västerås, med årlig befolkningstillväxt på 1500 personer, en viktig roll. Men Västerås har möjlighet att husera en ännu större del av regionens befolkningstillväxt. Men ett antal faktorer behöver komma på plats:
1. Underlätta byggandet i Västerås genom att avskaffa de lokala särkraven gällande energiprestanda vid nyproduktion av bostäder.
2. Säkerställ en långsiktig och god planberedskap som utvecklar attraktiva stadsmiljöer - även gällande småhus.
3. Färdigställ utbyggnaden av järnväg till Stockholm med citybanan och fyra spår på Mälarbanan.
4. Utveckla trafikeringen med tät och driftsäker pendeltågstrafik.
5. Länka ihop de regionala stadskärnorna i västra Mälardalen (Västerås, Eskilstuna och Örebro) sinsemellan och med Arlanda-Uppsala via Enköping.

fredag 28 juni 2013

Skoldebatt under Pridefestivalen i Västerås

Den här veckan är det premiär för Pridefestivalen i Västerås. Torsdag, fredag och lördag (27-29/6) finns det möjlighet att besöka tälten i Regnbågstorget på Smedjegatan och lyssna på politiska debatter. Moderaterna har ett tält tillsammans med de övriga partierna inom Alliansen. Titta gärna förbi och samtala med oss över en kopp kaffe!

Idag är det en debatt med skoltema under rubriken ”Hur ser skola/fritid ut för HBTQ-ungdomar i Västerås”. Den kommer jag delta i tillsammans med bl a Ragnhild Källberg, Oppositionsråd och gruppledare för (FP) i Västerås, Andreas Porswald, Kommunalråd, (MP), Carin Lidman, Kommunalråd, ordförande i äldrenämnden (S), Vasiliki Tsouplaki, Kommunalråd, ordförande för Barn- och ungdomsnämnden (V), Vicki Skure-Eriksson, ledamot i Barn- och ungdomsnämnden (C).

Lokalen är Folkhögskolans lokaler på Smedjegatan och tiden är kl 14.00. Förhoppningsvis blir det en rolig, men viktig debatt, kring hur de politiska partierna i Västerås ser på HBTQ-ungdomars situation i skolan.

Det är även Cityfestivalen den här veckan och den pågår samma datum som Pride: 27/29-6. Där kommer Moderaterna, precis som tidigare år, ha ett tält och i år är det mittemot partiexpeditionen (Vasagatan 20 A). Där kommer vi finnas från kl 12 under dagarna tre så det är bara att komma förbi för samtal, frågor och funderingar.

Mer info om Cityfestivalen: http://www.vasterascityfestival.se/

Mer info om Västerås Pride: http://vasteraspride.wordpress.com/torsdag 27 juni 2013

Halland, Cityfestival, Västerås Pride, NOVU och Almedalen

Efter förra veckans budgetfullmäktige har nu semesterlugnet börjat lägga sig över stadshuset. För min egen del väntar ytterligare en intensiv vecka innan semestern med familjen kan börja.


Jag har nu nyss kommit hem efter en tvådagarsresa till Halmstad tillsammans med en stor delegation av ledande företrädare för kommuner och landsting i Västmanland för att studera hur övergången från landsting till regionkommun har fungerat i Halland.

Mot slutet av veckan väntar Västerås cityfestival och Västerås Pride. Personligen kommer jag medverka för moderaterna och Västeråsalliansen bland annat genom att delta i den skoldebatt som arrangeras under Västerås Pride.

På lördag inleds årets upplaga av NOVU – den nordiska vänortsveckan för ungdomar. I år äger arrangemanget rum i Västerås. NOVU-veckan är fylld med aktiviteter för cirka 80 ungdomar från Västerås vänorter – Randers, Ålesund, Lahti och Akureyri. Parallellt med ungdomsarrangemanget pågår också ett utbyte mellan politiker och tjänstemän inom kultur- och fritidsområdet från våra vänorter under vilket jag kommer medverka lördag till måndag.

På måndag kväll byts Västerås mot Visby och Almedalsveckan. Under tisdagen kommer jag bland annat delta kring de seminarier som Mälardalsrådet står som värd för. Det är viktigt att vi från Västerås är närvarande och aktiva på den storregionala arenan.

Under onsdagen kommer skolan vara mitt fokus. Jag kommer bland annat sitta med i panelen i ett seminarium under rubriken ”Framtidens välfärd föds i innovationen”. Jag ser också fram mot att lyssna på Fredrik Reinfeldts Almedalstal framåt kvällen.

Torsdagen blir min sista dag i Visby innan jag på kvällen tar färjan tillbaka till fastlandet och hem till familjen.onsdag 19 juni 2013

Beklagligt att de rödgröna och SD röstade nej till valfrihet inom kulturskolan


Ett händelserikt budgetfullmäktige börjar lida mot sitt slut. En viktig fråga för Västeråsalliansen var frågan om att inrätta LOV:en inom kulturskolan. Alliansen argumenterade tydligt för valfriheten och för att fler elever skulle få möjlighet att få lära sig att spela ett instrument, men dessvärre räckte det inte ända fram när det väl var dags för votering. Väl där gjorde de rödgröna gemensam sak med SD och därmed blev det stopp för LOV:en inom kulturskolan. Beklagligt på många sätt, men samtidigt en påminnelse till väljarna att det spelar roll vilka partier som styr staden.Tydliga skillnader i debatten om valfrihet inom kulturskolan


Under dagens budgetfullmäktige har vi sett flera tydliga exempel på skillnader mellan blocken när det gäller skolpolitiken. Alliansen tror på ett tydligt kunskapsfokus medan de rödgröna istället vill prioritera genuspedagogiken i skolverksamheten. Skolan har, precis som övrig verksamhet inom kommunen, begränsat med resurser och är det centralt att vi prioriterar rätt: hjälpa eleverna att klara kunskapskraven.

När debatten så väl kom till frågan om valfrihet inom kulturskolan blev skillnaderna ännu tydligare. Vi inom moderaterna och Västeråsalliansen tror på valfrihet inom kulturskolan. Genom att införa LOV:en inom detta område kan vi kapa köerna till dessa utbildningar och möjliggöra för fler unga att lära sig att spela ett instrument. Att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig spela ett instrument är kanske den allra viktigaste kulturpolitiska satsningen vi kan göra.

Det finns redan idag privata alternativ, men dessa omfattas inte av kommunala subventioner. Genom LOV:en sänker vi således tröskeln, och kostnaden, för de familjer som vill möjliggöra för sina barn att ta del av de kulturella utbildningarna som finns. Dagens debatt kring valfriheten blev dock en trist påminnelse om hur principfast de rödgröna säger nej till att fler ska få välja.

Allianssatsning på mer matematik viktigaste skolsatsningen i budget 2014

I årets budget sker det inte några stora nya satsningar inom barn- och ungdomsnämndens område.


Löne- och prisökningar kompenseras fullt ut – men å andra sidan ställs ett rationaliseringskrav på barn- och ungdomsnämnden på knappt 16 mkr.

De rödgröna gör ett stort nummer av ett antal uppdrag som ska utreda eventuella framtida satsningar men där det inte finns några pengar avsatta.

Den viktigaste nya konkreta satsningen i barn- och ungdomsnämndens ram är istället alliansregeringens satsning att utöka antalet undervisningstimmar i matematik med 120 timmar i grundskolan. I budgeten visas denna satsning genom en utökning av det generella statsbidraget med 3,7 mkr.

Eftersom satsningen träder i kraft redan i höst kommer finns 3,7 mkr med redan i 2013 års budget. Det innebär totalt en satsning från alliansregeringen på 7,4 mkr för Västerås del.

måndag 17 juni 2013

Insändare i Bärgslagsbladet/Arboga tidning

Jag skriver idag i Bärgslagsbladet/Arboga tidning angående förra veckans skolrapport.
http://bblat.se/dialog/dialog/1.2110887-orattvisa-betyg

Viktigt att att kritiken mot nationella proven tas på allvar

Förra veckan presenterade jag en rapport om den bristande likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland baserat på betyg och nationella prov från läsåret 2011/2012. De nationella proven är viktiga för en likvärdig och rättvis betygssättning. Dagens artikel i DN om att årets nationella prov i matematik håller för låg nivå är därför oroande.

Årets omgång av de nationella proven är den första utifrån de nya kursplanerna. Det kan därför vara förståerligt att det uppkommer en diskussion om kravnivån i proven är rätt ställda utifrån kursplanernas kunskapskrav. Det är viktigt att Skolverket respektive provkonstruktörerna vid Stockholms universitet tar åt sig av de synpunkter som kommer för att framtida prov verkligen ska vara ett stöd för likvärdig och rättvis betygssättning.

onsdag 12 juni 2013

tisdag 11 juni 2013

Ny rapport: Den västmanländska betygsrouletten

I förmiddags presenterade jag rapporten ”Den västmanländska betygsrouletten – En rapport om likvärdigheten i betygsättningen i Västmanland” vid ett seminarium på Rudbeckianska gymnasiet.

Västmanland utvecklas alltmer mot att bli en sammanhållen gymnasieregion där elever tar sig över kommungränsen för att gå en gymnasieutbildning. Det innebär att elever från olika kommuner allt oftare konkurrerar med sina betyg om platser på populära utbildningar och skolor. Den fråga som vi då kan ställa sig är om betygen är rättvisa och likvärdiga?

I rapporten visar vi att det finns stora skillnader mellan olika skolor hur väl betygen överensstämmer med resultaten i nationella prov. I ämnet matematik finns det exempelvis skolor där mer än varannan elev får ett högre betyg än deras resultat i nationella prov samtidigt som det vid andra skolor är färre än var tionde elev som får ett högre betyg än deras resultat i nationella prov.

Matematik är det ämne där västmanländska elever får högst betyg i relation till de nationella proven. Trots att lärare i svenska och engelska tycks vara mer restriktiva i betygssättningen tycks bristerna i likvärdighet vara ungefär lika stor i svenska och engelska som i matematik.

Under seminariet framkom det intressanta inspel från deltagarna. Bland annat talade en rektor om att lärare har kommit till henne med en oro om att lägre betyg än nationella skulle leda till medial uppmärksamhet under hösten. Mårten Lundgren från Lärarnas riksförbund talade om att en förklaring till resultatet kring matematiken kunde vara att det satsats mycket på just det ämnet. Han lyfte även en aspekt kring rättningen av de nationella proven där han och hans organisation anser att det borde vara en nationell, central, rättning. Stefan Bengtsson-Svärd poängterade betydelsen av elevernas rättssäkerhet i samband med betygssättningen.

För att öka likvärdigheten i betygssättningen är vår slutsats att det krävs ett samlat grepp om frågan både på ledningsnivå i länet, i kommunerna liksom på respektive skola. Vi föreslår därför fyra åtgärder som kan bidra till att lyfta frågan på agendan och bidra till ökad likvärdighet.

1. Ge Västmanlands kommuner och landstings (VKL) barn- och ungdomsberedning i uppdrag att driva frågan om ökad likvärdighet i betygssättningen i Västmanland.

2. Genomför en årlig uppföljning av överenstämmelsen mellan nationella prov och betyg för alla grundskolor i Västmanland.

3. Genomför regelbundet uppföljningar av hur det går på gymnasiet för elever från olika grundskolor i relation till elevernas betyg och resultat på nationella prov.

4. Skolnämnder, skolchefer och rektorer i alla kommuner behöver prioritera och skapa förutsättningar för mer likvärdig betygssättning.

Ladda ned rapporten i sin helhet: https://dl.dropboxusercontent.com/u/56452113/Mskolrapport_slutversion.pdf


torsdag 30 maj 2013

Förstelärare till Västerås - nu väntar vi på lektorer

Idag har Västerås stad offentliggjort att 47 tjänster som förstelärare ska inrättas i Västerås kommunala skolor. Förstelärare är en del av alliansregeringens satsning på karriärtjänster för lärare. Det är glädjande att Västerås stad utnyttjar möjligheten att söka statsbidragen för att skapa nya karriärmöjligheter för lärare. Det finns också möjlighet att söka statsbidrag för lektorer. Jag hoppas att Västerås också utnyttjar möjligheten att anställa lärare med forskarutbildning som lektorer för att stärka skolans band med forskning och akademi.

torsdag 23 maj 2013

Glädjande med tydligt nej till kommunalt veto gällande friskolor


Efter två års arbete presenterade friskolekommittén i dag en blocköverskridande överenskommelse. Alla partier utom V och SD är överens om hur friskolorna ska regleras i framtiden.

Det viktigaste med överenskommelsen är att det fria skolvalet säkerställs genom att långsiktiga spelregler för friskolor slås fast där hot mot friskolesektorn som vinstförbud och kommunalt veto har avvisats.

Förslaget om samråd för bättre samarbete och lika villkor slår fast en ton där friskolor ses som en resurs som i samverkan med kommunen kan medverka till en positiv utveckling för skolväsendet i kommunen som helhet. Samtidigt som detta ställer högre krav på friskolor ställer det många gånger också krav på kommuner att förändra sitt förhållningssätt till friskolorna.

I Västerås har det under senare år snarare varit den kommunala skolverksamheten som aktivt har isolerat sig från fristående skolor än tvärtom.

Förslaget om meddelarfrihet skapar en ökad öppenhet som bidrar till att stärka förtroende för friskolesektorn.

Förslaget om databasen ”Öppen skolinformation” går väl in linje med förslaget ”Jämförelsesystem för skolan” som moderaterna i Västerås under lång har drivit.

För mer information: http://www.moderat.se/sites/default/files/attachments/friskolekommitte.pdflördag 27 april 2013

Kommunals strejk kommer inte gå obemärkt förbi

På måndag kan kommunals strejk bryta ut. Nästan oundvikligt drabbar en strejk inom kommunal verksamhet tredje man. Inom Västerås stad handlar det bland annat om att strejkande tekniker leder till att simbassänger stängs av, strejkande vaktmästare innebär att ett tiotal skolor riskerar att inte blir upplåsta och strejkande personal inom restaurangenheten innebär att det inte lagas någon mat på förskolor och skolor.


Vi som förtroendevalda är i rollen som arbetsgivare skyldiga att på lämpligt sätt minimera strejkens skadeverkningar. Arbetsgivardelegationen har beslutat om att förtroendevalda inledningsvis kommer att gå in och fullgöra två sysslor. Dels handlar det om att låsa upp de knappt tio skolor som i vanliga fall låses upp av vaktmästare och dels att sortera och dela ut internpost. I fredags eftermiddag träffades en antal förtroendevalda som tar på sig vissa arbetsuppgifter, till exempel att låsa upp och låsa någon skola.

Den inskränkning i verksamheten som i media har fått mest uppmärksamhet är att föräldrar till barn i kommunala förskolor och skolor uppmanas att skicka med matsäck till barnen eftersom det inte kommer att lagas eller serveras någon mat i förskolor och skolor.

Företrädare för kommunal menar att föräldrar ska kräva att kommunen ordnar skolmat på annat sätt genom till exempel catering. Det är emellertid ett helt orealistiskt krav. Bara i Västerås handlar det om 20000 luncher varje dag. Utöver det tillkommer frukost och mellanmål vid förskolor och fritidshem. Det finns inga leverantörer som med kort varsel kan leverera en sådan mängd varm mat. Dessutom skulle inköp i denna storleksordning förutsätta att en offentlig upphandling görs. Det är förvånande att företrädare för kommunal tror att deras medlemmars viktiga arbetsinsatser kan ersättas utan vidare.

Generellt tror jag inte heller att barn och ungdomar far illa av att behöva ta med sig matsäck någon vecka. Min egen dotter jublade när hon fick veta att hon skulle ha egen matsäck med sig till förskolan och hon är nog inte ensam att tycka att det kan bli ganska spännande. Men vi måste ändå vara medvetna om att det kan finnas enstaka barn vars föräldrar bortser från uppmaningen att skicka med mat. Detta måste naturligtvis verksamheten sköta med ett professionellt sätt med barnets bästa i centrum. För föräldrar som av ekonomiska skäl har svårt att följa uppmaningen om att skicka med matsäck till skolan finns hjälp att få.

onsdag 3 april 2013

Mycket är fortfarande aktuellt

Idag råkade jag snubbla över en gammal debattartikel där hemma. Trots att 13 år har förflutit sedan jag skrev den är det ändå mycket som fortfarande är aktuellt. Inte minst handlar det om de kommunala skolornas möjligheter och friutrymme. Det kommer alltid finnas politiker och tjänstemän på förvaltningsnivå som tycker sig veta bättre än rektorer och lärare hur den enskilda skolan ska utvecklas. Kampen för att även kommunala skolor ska ha ett väsentligt friutrymme kommer nog aldrig ta slut.

Det som i början av 2000-talet var oerhört tydligt i Västerås var hur socialdemokraterna fullständigt bortsåg från skolans kunskapsförmedlande uppdrag.
*Utbildningsplaner som sätter upp mål för allt förutom skolans kunskapsuppdrag.
*Borttagna betygsintag till gymnasieskolan vilket ledde till historiskt dåliga skolresultat i början av 2000-talet.

Idag har (S) retorik förändrats något, bland annat i betygsfrågan. Frågar är dock vad som händer när de sitter i samma båt som Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I Västerås tenderar skolans runt-om-kring uppdrag att betonas allt mer med en Vänsterpartist som nämndordförande.