fredag 12 juni 2009

Västeråsalliansen säkrar välfärden

I onsdags offentliggjordes Västeråsalliansens förslag till budget för 2010. Budgeten innebär att vi trots det tuffa ekonomiska läget värnar om välfärdens kärna. Till skillnad från tidigare år planerar vi inte med något överskott i de kommunala finanserna. Västerås stad har under flera år haft stora överskott vilket innebär att vi för 2010 kan budgetera med ett nollresultat utan att riskera kommunens ekonomi.

För grundskolenämnden ställer budgeten krav på att nämnden kan minska kostnaderna i takt med ett minskat elevantal. Det innebär att det arbete med skolomställningar kommer att ha fortsatt mycket hög prioritet. Vi väljer lärare framför lokaler.

Budgetförslaget innebär också att nämnden måste klara löne- och prisökningar inom ram. Vi bedömmer att det motsvarar ca 2 procent av nämndens budgetram, dvs 20-30 mkr. Vår strävan är att genom olika åtgärder skona skolorna från besparingskrav så långt som möjligt. Bland annat pågår en översyn vad gäller behovsprövning av plats i fritidshem.