fredag 28 juni 2013

Skoldebatt under Pridefestivalen i Västerås

Den här veckan är det premiär för Pridefestivalen i Västerås. Torsdag, fredag och lördag (27-29/6) finns det möjlighet att besöka tälten i Regnbågstorget på Smedjegatan och lyssna på politiska debatter. Moderaterna har ett tält tillsammans med de övriga partierna inom Alliansen. Titta gärna förbi och samtala med oss över en kopp kaffe!

Idag är det en debatt med skoltema under rubriken ”Hur ser skola/fritid ut för HBTQ-ungdomar i Västerås”. Den kommer jag delta i tillsammans med bl a Ragnhild Källberg, Oppositionsråd och gruppledare för (FP) i Västerås, Andreas Porswald, Kommunalråd, (MP), Carin Lidman, Kommunalråd, ordförande i äldrenämnden (S), Vasiliki Tsouplaki, Kommunalråd, ordförande för Barn- och ungdomsnämnden (V), Vicki Skure-Eriksson, ledamot i Barn- och ungdomsnämnden (C).

Lokalen är Folkhögskolans lokaler på Smedjegatan och tiden är kl 14.00. Förhoppningsvis blir det en rolig, men viktig debatt, kring hur de politiska partierna i Västerås ser på HBTQ-ungdomars situation i skolan.

Det är även Cityfestivalen den här veckan och den pågår samma datum som Pride: 27/29-6. Där kommer Moderaterna, precis som tidigare år, ha ett tält och i år är det mittemot partiexpeditionen (Vasagatan 20 A). Där kommer vi finnas från kl 12 under dagarna tre så det är bara att komma förbi för samtal, frågor och funderingar.

Mer info om Cityfestivalen: http://www.vasterascityfestival.se/

Mer info om Västerås Pride: http://vasteraspride.wordpress.com/torsdag 27 juni 2013

Halland, Cityfestival, Västerås Pride, NOVU och Almedalen

Efter förra veckans budgetfullmäktige har nu semesterlugnet börjat lägga sig över stadshuset. För min egen del väntar ytterligare en intensiv vecka innan semestern med familjen kan börja.


Jag har nu nyss kommit hem efter en tvådagarsresa till Halmstad tillsammans med en stor delegation av ledande företrädare för kommuner och landsting i Västmanland för att studera hur övergången från landsting till regionkommun har fungerat i Halland.

Mot slutet av veckan väntar Västerås cityfestival och Västerås Pride. Personligen kommer jag medverka för moderaterna och Västeråsalliansen bland annat genom att delta i den skoldebatt som arrangeras under Västerås Pride.

På lördag inleds årets upplaga av NOVU – den nordiska vänortsveckan för ungdomar. I år äger arrangemanget rum i Västerås. NOVU-veckan är fylld med aktiviteter för cirka 80 ungdomar från Västerås vänorter – Randers, Ålesund, Lahti och Akureyri. Parallellt med ungdomsarrangemanget pågår också ett utbyte mellan politiker och tjänstemän inom kultur- och fritidsområdet från våra vänorter under vilket jag kommer medverka lördag till måndag.

På måndag kväll byts Västerås mot Visby och Almedalsveckan. Under tisdagen kommer jag bland annat delta kring de seminarier som Mälardalsrådet står som värd för. Det är viktigt att vi från Västerås är närvarande och aktiva på den storregionala arenan.

Under onsdagen kommer skolan vara mitt fokus. Jag kommer bland annat sitta med i panelen i ett seminarium under rubriken ”Framtidens välfärd föds i innovationen”. Jag ser också fram mot att lyssna på Fredrik Reinfeldts Almedalstal framåt kvällen.

Torsdagen blir min sista dag i Visby innan jag på kvällen tar färjan tillbaka till fastlandet och hem till familjen.onsdag 19 juni 2013

Beklagligt att de rödgröna och SD röstade nej till valfrihet inom kulturskolan


Ett händelserikt budgetfullmäktige börjar lida mot sitt slut. En viktig fråga för Västeråsalliansen var frågan om att inrätta LOV:en inom kulturskolan. Alliansen argumenterade tydligt för valfriheten och för att fler elever skulle få möjlighet att få lära sig att spela ett instrument, men dessvärre räckte det inte ända fram när det väl var dags för votering. Väl där gjorde de rödgröna gemensam sak med SD och därmed blev det stopp för LOV:en inom kulturskolan. Beklagligt på många sätt, men samtidigt en påminnelse till väljarna att det spelar roll vilka partier som styr staden.Tydliga skillnader i debatten om valfrihet inom kulturskolan


Under dagens budgetfullmäktige har vi sett flera tydliga exempel på skillnader mellan blocken när det gäller skolpolitiken. Alliansen tror på ett tydligt kunskapsfokus medan de rödgröna istället vill prioritera genuspedagogiken i skolverksamheten. Skolan har, precis som övrig verksamhet inom kommunen, begränsat med resurser och är det centralt att vi prioriterar rätt: hjälpa eleverna att klara kunskapskraven.

När debatten så väl kom till frågan om valfrihet inom kulturskolan blev skillnaderna ännu tydligare. Vi inom moderaterna och Västeråsalliansen tror på valfrihet inom kulturskolan. Genom att införa LOV:en inom detta område kan vi kapa köerna till dessa utbildningar och möjliggöra för fler unga att lära sig att spela ett instrument. Att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig spela ett instrument är kanske den allra viktigaste kulturpolitiska satsningen vi kan göra.

Det finns redan idag privata alternativ, men dessa omfattas inte av kommunala subventioner. Genom LOV:en sänker vi således tröskeln, och kostnaden, för de familjer som vill möjliggöra för sina barn att ta del av de kulturella utbildningarna som finns. Dagens debatt kring valfriheten blev dock en trist påminnelse om hur principfast de rödgröna säger nej till att fler ska få välja.

Allianssatsning på mer matematik viktigaste skolsatsningen i budget 2014

I årets budget sker det inte några stora nya satsningar inom barn- och ungdomsnämndens område.


Löne- och prisökningar kompenseras fullt ut – men å andra sidan ställs ett rationaliseringskrav på barn- och ungdomsnämnden på knappt 16 mkr.

De rödgröna gör ett stort nummer av ett antal uppdrag som ska utreda eventuella framtida satsningar men där det inte finns några pengar avsatta.

Den viktigaste nya konkreta satsningen i barn- och ungdomsnämndens ram är istället alliansregeringens satsning att utöka antalet undervisningstimmar i matematik med 120 timmar i grundskolan. I budgeten visas denna satsning genom en utökning av det generella statsbidraget med 3,7 mkr.

Eftersom satsningen träder i kraft redan i höst kommer finns 3,7 mkr med redan i 2013 års budget. Det innebär totalt en satsning från alliansregeringen på 7,4 mkr för Västerås del.

måndag 17 juni 2013

Insändare i Bärgslagsbladet/Arboga tidning

Jag skriver idag i Bärgslagsbladet/Arboga tidning angående förra veckans skolrapport.
http://bblat.se/dialog/dialog/1.2110887-orattvisa-betyg

Viktigt att att kritiken mot nationella proven tas på allvar

Förra veckan presenterade jag en rapport om den bristande likvärdigheten i betygssättningen i Västmanland baserat på betyg och nationella prov från läsåret 2011/2012. De nationella proven är viktiga för en likvärdig och rättvis betygssättning. Dagens artikel i DN om att årets nationella prov i matematik håller för låg nivå är därför oroande.

Årets omgång av de nationella proven är den första utifrån de nya kursplanerna. Det kan därför vara förståerligt att det uppkommer en diskussion om kravnivån i proven är rätt ställda utifrån kursplanernas kunskapskrav. Det är viktigt att Skolverket respektive provkonstruktörerna vid Stockholms universitet tar åt sig av de synpunkter som kommer för att framtida prov verkligen ska vara ett stöd för likvärdig och rättvis betygssättning.

onsdag 12 juni 2013

tisdag 11 juni 2013

Ny rapport: Den västmanländska betygsrouletten

I förmiddags presenterade jag rapporten ”Den västmanländska betygsrouletten – En rapport om likvärdigheten i betygsättningen i Västmanland” vid ett seminarium på Rudbeckianska gymnasiet.

Västmanland utvecklas alltmer mot att bli en sammanhållen gymnasieregion där elever tar sig över kommungränsen för att gå en gymnasieutbildning. Det innebär att elever från olika kommuner allt oftare konkurrerar med sina betyg om platser på populära utbildningar och skolor. Den fråga som vi då kan ställa sig är om betygen är rättvisa och likvärdiga?

I rapporten visar vi att det finns stora skillnader mellan olika skolor hur väl betygen överensstämmer med resultaten i nationella prov. I ämnet matematik finns det exempelvis skolor där mer än varannan elev får ett högre betyg än deras resultat i nationella prov samtidigt som det vid andra skolor är färre än var tionde elev som får ett högre betyg än deras resultat i nationella prov.

Matematik är det ämne där västmanländska elever får högst betyg i relation till de nationella proven. Trots att lärare i svenska och engelska tycks vara mer restriktiva i betygssättningen tycks bristerna i likvärdighet vara ungefär lika stor i svenska och engelska som i matematik.

Under seminariet framkom det intressanta inspel från deltagarna. Bland annat talade en rektor om att lärare har kommit till henne med en oro om att lägre betyg än nationella skulle leda till medial uppmärksamhet under hösten. Mårten Lundgren från Lärarnas riksförbund talade om att en förklaring till resultatet kring matematiken kunde vara att det satsats mycket på just det ämnet. Han lyfte även en aspekt kring rättningen av de nationella proven där han och hans organisation anser att det borde vara en nationell, central, rättning. Stefan Bengtsson-Svärd poängterade betydelsen av elevernas rättssäkerhet i samband med betygssättningen.

För att öka likvärdigheten i betygssättningen är vår slutsats att det krävs ett samlat grepp om frågan både på ledningsnivå i länet, i kommunerna liksom på respektive skola. Vi föreslår därför fyra åtgärder som kan bidra till att lyfta frågan på agendan och bidra till ökad likvärdighet.

1. Ge Västmanlands kommuner och landstings (VKL) barn- och ungdomsberedning i uppdrag att driva frågan om ökad likvärdighet i betygssättningen i Västmanland.

2. Genomför en årlig uppföljning av överenstämmelsen mellan nationella prov och betyg för alla grundskolor i Västmanland.

3. Genomför regelbundet uppföljningar av hur det går på gymnasiet för elever från olika grundskolor i relation till elevernas betyg och resultat på nationella prov.

4. Skolnämnder, skolchefer och rektorer i alla kommuner behöver prioritera och skapa förutsättningar för mer likvärdig betygssättning.

Ladda ned rapporten i sin helhet: https://dl.dropboxusercontent.com/u/56452113/Mskolrapport_slutversion.pdf