måndag 27 oktober 2008

Jag på Ekot om skattesänkning

Idag medverkade jag i Ekot om att Västerås sänker kommunalskatten trots de sämre tiderna. I morgon ska jag till SR Västmanland för en uppföljande intervju. Den kommer att sändas strax efter 08.30.

torsdag 16 oktober 2008

Västerås klättrade i skolranking

Igår publicerade Lärarförbundet sin årliga rankinglista "Bästa skolkommun". Västerås klättrade från 2007 års usla 265 plats till plats 220 i år. Trots att vi bara har 70 kommuner bakom oss är det faktiskt Västerås näst bästa placeringen sedan Lärarförbundet började göra denna ranking 2003. Uppgifterna grundar sig till mångt och mycket på 1 år gamla siffror. Elevernas studieresultat är från vt 2007. Det innebär också att detta är första året som siffrorna kommer från Västeråsalliansens tid vid makten.

Det finns en del att säga om denna ranking. Jag tror att den skulle tjäna på att vara en renodlad kvalitetsranking istället för vara en blandning mellan kvalitetsranking och fackliga krav vilket den är idag.

Även om jag har invändingar kring att syftet med "Bästa skolkommun" är väldigt splittrat, har det stor betydelse vilken placering vi hamnar på. Bakgrunden till Västerås klättring är att betygen förbättrades mellan 2006 och 2007. Det är troligt att Västerås kommer att klättra ytterligare några placeringar nästa år eftersom betygen förbättrats ytterligare något, andelen barn inskrivna i förskola har ökat och sjukskrivningstalen har fortsatt att sjunka. Hur detta påverkar placeringen vet vi ju inte förrän vi vet hur andra kommuner har förändrat sina resultat. Men vi borde ha goda chanser till en placering som börjar på 1 istället för 2.

onsdag 15 oktober 2008

Kultur- och idrottsbudget med satsningar och prioriteringar

Igår hade vi ett extra sammanträde med Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden för att anta nämndens detaljbudget för 2009. Genom att att vara smarta och våga göra viss prioriteringar förmår vi göra flera satsningar.
- Prova på verksamhet inom kultur och idrott för elever i år 5 och 6 införs. Prova på verksamheten syftar till att vidga elevernas perspektiv samt inspirera till en rikare fritid.
- En ett års-satsning om 2 mkr på Vallby friluftsmuseum för att lyfta nivån på museet avseende tillgänglighet, byggnadsunderhåll och information.
- Bidragen till barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar och studieförbund skrivs upp med 1 %.
- Satsning på ny idrottslokaler för innebandy, bordtennis, kampsporter mm görs. Satsningen innebär att vi går in i en tidigare lagerlokal längs Sjöhagsvägen och ställer om för idrottsändamål, vi möter därmed de skriande behoven av lokaler. Nettokostnaden beräknas bli 2,3 mkr.
- Vi avsätter 1,8 mkr för utveckling av Vedboområdet och återstart av skidbacken. Nu gäller det att tillsammans med den drivande slalomklubben att hitta komletterande finansiering och samarbetspartners. Slalomklubben har bland annat sökt 500000 kr genom idrottslyftet. Det bör finnas goda chanser att erhålla det stödet.
- Inom Kulturfonden ökar vi satsningarna på offentlig konst samt avser att starta ett treårigt lokalhistoriskt projekt som syftar till att förbättra information mm avseende Västerås lokalhistoria.

Finansiering av ovanstående satsningar görs dels genom ökade anslag från kommunfullmäktige och dels genom effektiviseringar eller avgiftshöjningar inom verksamheten.

Genom att sätta press på Teknik- och idrottsförvaltningen har vi kunnat sänka driftskostnaderna för våra idrottsanläggningar med 1 mkr utan att det påverkar verksamheten.

För att kunna fortsätta de gågna årens stora satsningar på Västerås idrottsanläggningar höjs föreningshyrorna med 10 % + KPI. På det sättet stödjer föreningarna en fortsatt utveckling av Västerås idrottsanläggningar.

Stora investeringar har gjorts avseende fritidsbåtsverksamheten. De senaste fem åren har inte några höjning avseende fritidsbåtstaxorna genomförts. Den policy som staden har är att fritidsbåtsverksamheten ska vara självfinansierad. Inför 2009 prognostiseras ett underskott om 1,6 mkr om inget görs. För att nå en självfinansiering av fritidsbåtsverksamheten höjs taxorna med ca 30 %. Det bör dock tilläggas att taxorna i dagsläget ligger lågt jämfört med andra kommuner.

Socialdemokraterna reserverade sig mot vårt förslag. Men vad deras förslag innehöll är dock inte helt klart. De ville genomföra allt som de hade i sitt förslag från fullmäktige + nya satsningar t ex nya innebandyhallen samtidigt som de motsatte sig vissa avgiftshöjningar. Om de dessutom vill ge 90 % lönekompensation kommer det inte överhuvudtaget gå ihop.

Till prova på verksamheten vill de liksom vi anslå 1,5 mkr men pengarna ska spridas ut över hela grundskolan istället för koncentreras till år 5 och 6. Jag kan bara konstatera att deras förslag att sprida ut 1,5 mkr på 13000 grundskoleelever inte blir särskilt mycket verksamhet per elev.

Vad gäller Rocklunda ignorerade de faktiska kostnadsökningar jämfört med som prognisterades i vår rambudget vilket gör att deras budget redan där ligger 1 mkr back.

Men det är väl den frihet man kan ta sig som opposition. Man behöver inte ta ansvar och då kan man lägga en underfinansierad budget.

-

torsdag 9 oktober 2008

Naturvetenskap för alla

Nu kan Västerås skolor få ta del av utvecklingsstödet NTA (Naturvetenskap för alla).

Grundskolenämnden beslutade på gårdagens sammanträde att bli medlem i föreningen Naturvetenskap för alla. Det innebär att samtliga skolor i Västerås (både kommunala och fristående) kan ta del av det utvecklings- och inlärningsstöd som NTA står för. Nämnden avsätter 0,5 mkr per år för detta. I det beloppet ingår en halvtidstjänst som kommer att jobba med samordning och utveckling avseende NTA.

Satsningen ska ses i ljuset av att matematiken och naturvetenskapen är de ämnensområden där elevernas kunskapsbrister är som allra störst. Insatser inom området är därför mycket angelägna. Syftet är att insatserna och materialet som skolorna kan få ta del av via NTA ska stimulera skolor och lärare att utveckla sin NO-undervisning samt att öka elevernas intresse. Nämnden kommer med stort intresse att följa resultaten av denna satsning.

Under hösten kommer jag att göra ett antal skolbesök där just matte/no-undervisningen kommer att vara mitt fokus.