onsdag 17 december 2008

Höjda betyg i Västerås

I dagarna har skolverket förra läsårets skolresultat. Glädjande kan vi se att Västeråseleverna lämnar grundskolan med bättre resultat. Det är små steg – men de går åt rätt håll.

Både vad gäller meritvärden och andel elever som har godkända betyg i alla ämnen ser vi de bästa resultaten sedan det nya betygssystemet infördes på 90-talet. Även andelen elever som har uppnått behörighet till gymnasiet ökar något. Vi ser också förbättrade resultat på de nationella proven vilket visar att de högre betygen har substans.

Västeråsalliansens strategi handlar både om att jobba långsiktigt med kunskaperna i grundskolans tidigare år och att här och nu jobbar med de elever som är på väg att lämna grundskolan.

Läsa - skriva - räkna- garantin i år 3 är en viktig åtgärd. Den innebär att vi på ett tydligt sätt följer upp att alla elever har tillgodogjort sig grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna i år 3. Kravnivån motsvarar de nya nationella målen för år 3. Vi följer också upp att de elever som inte når målen får rätt stöd.

Det tar så klart tid innan det får genomslag i slutbetygen - men det är viktigt med långsiktighet när vi utvecklar skolan!

Hur förklarar vi då de förbättrade resultaten i nian?

Jag tror att det finns flera förklaringar. När det handlar om de höjda meritvärdena tror jag att betygsintaget till gymnasiet som Västeråsalliansen införde 2007 är viktigt. Det handlar om att skicka rätt signaler till eleverna i grundskolan. När det gäller andelen behöriga och andelen godkända i alla ämnen har nog IDA haft en viss betydelse.

onsdag 5 november 2008

En vinterdag i november

I lördags var jag och tillsammans med min kompis Anders ute på en dagsvandring runt Trummelsberg-Landsberget, mellan Virsbo och Fagersta. Hela veckan hade det stormat för fullt, men vi hade bestämt oss för att gå en sväng denna helg. Man kommer ut i naturen alldeles för sällan - att backa från den planen kom därför inte på fråga.

När väl lördagen kom var det ett par minusgrader och solsken. När vi närmade oss Trummelsberg mötte vi också en härlig vinterdag. Det var bara 5 cm snö, men med gnistrande snö på träden är det ändå en svårslagen naturupplevelse.

Nedan är vi på väg upp på Södra Landsberget.
Nedan följer ett par bilder från toppen på Norra Landsberget (217 möh). På toppen finns ett utsiktstorn på ca 20-25 m med en svårslagen utsikt. Därifrån kunde vi se till skorstenen på kraftvärmeverket och Lillhäradsmasten i Västerås, Fagersta samhälle, Högbyn, Norberg och Avesta. Från Landsberget till Västerås är det ca 5 mil.


Anders uppe i utkikstornet.


Utsikt från Norra Landsberget över Åmänningen.

måndag 27 oktober 2008

Jag på Ekot om skattesänkning

Idag medverkade jag i Ekot om att Västerås sänker kommunalskatten trots de sämre tiderna. I morgon ska jag till SR Västmanland för en uppföljande intervju. Den kommer att sändas strax efter 08.30.

torsdag 16 oktober 2008

Västerås klättrade i skolranking

Igår publicerade Lärarförbundet sin årliga rankinglista "Bästa skolkommun". Västerås klättrade från 2007 års usla 265 plats till plats 220 i år. Trots att vi bara har 70 kommuner bakom oss är det faktiskt Västerås näst bästa placeringen sedan Lärarförbundet började göra denna ranking 2003. Uppgifterna grundar sig till mångt och mycket på 1 år gamla siffror. Elevernas studieresultat är från vt 2007. Det innebär också att detta är första året som siffrorna kommer från Västeråsalliansens tid vid makten.

Det finns en del att säga om denna ranking. Jag tror att den skulle tjäna på att vara en renodlad kvalitetsranking istället för vara en blandning mellan kvalitetsranking och fackliga krav vilket den är idag.

Även om jag har invändingar kring att syftet med "Bästa skolkommun" är väldigt splittrat, har det stor betydelse vilken placering vi hamnar på. Bakgrunden till Västerås klättring är att betygen förbättrades mellan 2006 och 2007. Det är troligt att Västerås kommer att klättra ytterligare några placeringar nästa år eftersom betygen förbättrats ytterligare något, andelen barn inskrivna i förskola har ökat och sjukskrivningstalen har fortsatt att sjunka. Hur detta påverkar placeringen vet vi ju inte förrän vi vet hur andra kommuner har förändrat sina resultat. Men vi borde ha goda chanser till en placering som börjar på 1 istället för 2.

onsdag 15 oktober 2008

Kultur- och idrottsbudget med satsningar och prioriteringar

Igår hade vi ett extra sammanträde med Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden för att anta nämndens detaljbudget för 2009. Genom att att vara smarta och våga göra viss prioriteringar förmår vi göra flera satsningar.
- Prova på verksamhet inom kultur och idrott för elever i år 5 och 6 införs. Prova på verksamheten syftar till att vidga elevernas perspektiv samt inspirera till en rikare fritid.
- En ett års-satsning om 2 mkr på Vallby friluftsmuseum för att lyfta nivån på museet avseende tillgänglighet, byggnadsunderhåll och information.
- Bidragen till barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar och studieförbund skrivs upp med 1 %.
- Satsning på ny idrottslokaler för innebandy, bordtennis, kampsporter mm görs. Satsningen innebär att vi går in i en tidigare lagerlokal längs Sjöhagsvägen och ställer om för idrottsändamål, vi möter därmed de skriande behoven av lokaler. Nettokostnaden beräknas bli 2,3 mkr.
- Vi avsätter 1,8 mkr för utveckling av Vedboområdet och återstart av skidbacken. Nu gäller det att tillsammans med den drivande slalomklubben att hitta komletterande finansiering och samarbetspartners. Slalomklubben har bland annat sökt 500000 kr genom idrottslyftet. Det bör finnas goda chanser att erhålla det stödet.
- Inom Kulturfonden ökar vi satsningarna på offentlig konst samt avser att starta ett treårigt lokalhistoriskt projekt som syftar till att förbättra information mm avseende Västerås lokalhistoria.

Finansiering av ovanstående satsningar görs dels genom ökade anslag från kommunfullmäktige och dels genom effektiviseringar eller avgiftshöjningar inom verksamheten.

Genom att sätta press på Teknik- och idrottsförvaltningen har vi kunnat sänka driftskostnaderna för våra idrottsanläggningar med 1 mkr utan att det påverkar verksamheten.

För att kunna fortsätta de gågna årens stora satsningar på Västerås idrottsanläggningar höjs föreningshyrorna med 10 % + KPI. På det sättet stödjer föreningarna en fortsatt utveckling av Västerås idrottsanläggningar.

Stora investeringar har gjorts avseende fritidsbåtsverksamheten. De senaste fem åren har inte några höjning avseende fritidsbåtstaxorna genomförts. Den policy som staden har är att fritidsbåtsverksamheten ska vara självfinansierad. Inför 2009 prognostiseras ett underskott om 1,6 mkr om inget görs. För att nå en självfinansiering av fritidsbåtsverksamheten höjs taxorna med ca 30 %. Det bör dock tilläggas att taxorna i dagsläget ligger lågt jämfört med andra kommuner.

Socialdemokraterna reserverade sig mot vårt förslag. Men vad deras förslag innehöll är dock inte helt klart. De ville genomföra allt som de hade i sitt förslag från fullmäktige + nya satsningar t ex nya innebandyhallen samtidigt som de motsatte sig vissa avgiftshöjningar. Om de dessutom vill ge 90 % lönekompensation kommer det inte överhuvudtaget gå ihop.

Till prova på verksamheten vill de liksom vi anslå 1,5 mkr men pengarna ska spridas ut över hela grundskolan istället för koncentreras till år 5 och 6. Jag kan bara konstatera att deras förslag att sprida ut 1,5 mkr på 13000 grundskoleelever inte blir särskilt mycket verksamhet per elev.

Vad gäller Rocklunda ignorerade de faktiska kostnadsökningar jämfört med som prognisterades i vår rambudget vilket gör att deras budget redan där ligger 1 mkr back.

Men det är väl den frihet man kan ta sig som opposition. Man behöver inte ta ansvar och då kan man lägga en underfinansierad budget.

-

torsdag 9 oktober 2008

Naturvetenskap för alla

Nu kan Västerås skolor få ta del av utvecklingsstödet NTA (Naturvetenskap för alla).

Grundskolenämnden beslutade på gårdagens sammanträde att bli medlem i föreningen Naturvetenskap för alla. Det innebär att samtliga skolor i Västerås (både kommunala och fristående) kan ta del av det utvecklings- och inlärningsstöd som NTA står för. Nämnden avsätter 0,5 mkr per år för detta. I det beloppet ingår en halvtidstjänst som kommer att jobba med samordning och utveckling avseende NTA.

Satsningen ska ses i ljuset av att matematiken och naturvetenskapen är de ämnensområden där elevernas kunskapsbrister är som allra störst. Insatser inom området är därför mycket angelägna. Syftet är att insatserna och materialet som skolorna kan få ta del av via NTA ska stimulera skolor och lärare att utveckla sin NO-undervisning samt att öka elevernas intresse. Nämnden kommer med stort intresse att följa resultaten av denna satsning.

Under hösten kommer jag att göra ett antal skolbesök där just matte/no-undervisningen kommer att vara mitt fokus.

tisdag 30 september 2008

Tyska politiker intresserade av självständiga skolor

I torsdags var jag värd för ett besök av en delegation från vår tyska vänort Kassel under ledning av deras överborgmästare Bertram Hilgen. I Tyskland är överborgmästaren direktvald av stadens väljare. Kassels överborgmästare tillhör SPD och regerar med stöd av SPD och hoppande stöd från vanligtvis De gröna och CDU. Under torsdagen var han tvungen att ringa ett antal telefonsamtal för att säkerställa stödet i en kontroversiell stadsplanefråga.

Under eftermiddagen besökte vi Skiljeboskolan eftersom de har en partnerskola i Kassel. Skolan i Kassel besökte jag dessutom vid mitt kulturbesök i staden för drygt ett år sedan.

Att få komma till Skiljeboskolan nu var särskilt roligt. Skolan visade i våras upp kraftigt förbättrade slutbetyg i år 9. Det känns väldigt skönt i synnerhet med tanke på att skolan har gjort denna kraftsamling utan att ha det extra stöd som exempelvis IDA-skolorna har. Skolans rektor Håkan Bergsten har dessutom lyckats med att genomföra en omorganisation som gör att de på ett bättre sätt ska kunna möta eleverna.

En stor del av diskussionerna som vi förde på Skiljeboskolan med våra tyska gäster handlade om skolans styrning. Det blev i det sammanhanget tydligt att vi har nått en bra bit på vägen vad gäller vår strävan att göra våra skolor mer självständiga. Men än har vi mycket att göra! Våra tyska besökare blev inspirerade att utmana den fortfarande centralstyrda skolan i Tyskland.

Vi har dock lärt oss av våra svenska erfarenheter att, när vi decentraliserar makten över skolan, så är det ännu viktigare att de nationella och kommunala målen är tydliga och konkreta samt att uppföljningen är kraftfull. Där har det brustit tidigare. Men vi jobbar hårt med dessa frågor - både i regeringen och i Västerås.

torsdag 18 september 2008

Märkligt agerande från (v)

Vänsterpartiet är duktiga på konsten att vara för ett förslag samtidigt som man ger sken av att vara emot. Vi fattade ett enhälligt beslut i kommunstyrelsen om självstyrande enheter inom undervisningsområdet - ett beslut i vilket även vänstern deltog.

De lägger därefter ett särskilt yttrande som de inte kunde redovisa på sammanträdet och skickar ett pressmeddelande med rubriken "Stora tveksamheter inför skolförsök".

Om de ansåg att något var otydligt eller felaktigt kunde de naturligtvis lägga ett tilläggsyrkande, yrkat återremiss eller yrkat avslag. Men vänsterpartiet gjorde ingenting - mycket märkligt agerande!

Nu kan västeråsskolor bli mer självstyrande

På gårdagens kommunstyrelsesammanträde beslutades att ett försök med självstyrande enheter inom undervisningsområdet skulle startas.

För mig känns det mycket skönt att vi äntligen har fattat detta beslut som ger ytterligare utvecklingsmöjligheter för våra kommunala skolor. Jag har under lång tid drivit frågan om att våra kommunala skolors frihet behöver ökas. Redan 2001 lade jag tillsammans med Per Vannsjö och Anna Hård af Segerstad en motion i fullmäktige om fria kommunala skolor.

Den avslogs så klart! Det brukar ju bli så när man utmanar systemet!

Vi moderater hade kvar detta krav inför valet 2006 och det fördes också in i Västeråsalliansens gemensamma valmanifest. När Västeråsalliansen trädde till makten följde vi upp detta i januari 2007 med att ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en modell och ett regelverk för en försöksverksamhet med kommunala friskolor.

Nu har vi beslutet på plats och väntar på att få med ett antal skolor på tåget!

fredag 29 augusti 2008

Den svenska skolan

Efter P1 granskning av Utbildningsminister Björklunds uttalanden om krisen i den svenska skolan, har det brutit ut en livfull debatt om hur illa det verkligen ser ut.
Det faktum att Björklund vid några tillfällen har varit slarvig med sina uppgifter tas av debattörer och politiker på vänsterkanten för intäkt för att läget i den svenska skolan egentligen är ganska bra.
Det är för Sverige en livsfarlig inställning. Visst finns det en hel del saker som fungerar bra i den svenska skolan. Det finns också skolor av mycket hög klass. Inte desto mindre kan vi se att kvalitetsskillnaderna är stora - utan att de bästa eleverna når särskilt bra resultat i internationell jämförelse.
Vi kan också konstatera att den svenska skolan har tappat positioner jämfört med andra jämförbara länder. Det duger inte att Sverige i ett EU eller OECD perspektiv har en medelmåttig skola. Vi är det land i världen som lägger näst mest resurser på skolan - det borde också visa sig resultatmässigt!

måndag 25 augusti 2008

Några rader om besöket i England


Dagarna i Gloucestershire var intressanta men naturligtvis mycket intensiva. Mest givande var torsdagens möten med politiker och tjänstemän från Gloucestershire County Council. Morgonen inleddes med intressanta föredrag om förändringar i den lokala och regionala organisationen i Storbrittanien och hur arbete i olika former av partnerskap hade blivit allt viktigare inslag.

Därefter hade vi workshops i olika grupper. Det var grupper som diskuterade demografiska utmaningar, skolutbyten mellan Västmanland och Gloucestershire, klimatutmaningar. I klimatgruppen var intresset stort kring hur vi använder biogas i Västerås och Västmanland. De var också mycket intresserade av vårt arbete med sopsortering. Vi kan nog vänta oss ett brittiskt besök med detta som tema.

Jag deltog själv i skolgruppen. Även om våra skolsystem skiljer sig mycket åt är det ändå intressant att se att våra diskussioner har många likheter. Vårt besök hade också perfekt timing med att resultaten av de stora examensproven släpptes. Resultaten visade sig vara bättre än någonsin. Följden av de goda resultaten är en diskussion huruvida proven är för lätta eller för lätta för lärarna att anpassa undervisningen efter.

En viktig fråga för de brittiska deltagarna var deras språkkunskaper. De menade att det är bekymmersamt för britterna att det ofta inte kan klara sig på något främmande språk. I Sverige presterar eleverna allt bättre i engelska, men samtidigt kan vi se hur undervisningen och kunskaperna i framförallt tyska och franska har försämrats. Vårt bekymmer är att vi "bara" kan engelska.

måndag 18 augusti 2008

Hösten är igång

Nu är jag tillbaka med full kraft i det politiska arbetet efter en vecka i La Garde Freinet i Provence. Sommaren har för min del varit händelserik. Den 27 juni flyttade jag och Sara till vårt nya radhus i Hökåsen utanför Västerås och den 9 augusti gifte vi oss i Lundby kyrka.

Även om sommaren inte har varit full av vila känner jag mig full av kraft för att ta tag i höstens politiska arbete.

Första dagen i stadshuset började, liksom varje måndag, med kommunalrådsberedning. Eftermidagen ägnar jag mig åt att gå igenom mail, ringa en del samtal och springa i korridorerna efter folk. Och inte minst. Jag gör ett tappert försök att starta denna blogg.

Hela tisdagen och onsdag förmiddag kommer jag ägna mig åt diverse sammanträden. Onsdag till lördag åker jag till Gloucestershire, England tillsammans med styrelsen för Västmanlands kommuner och landsting.

Gloucestershire är sedan 12 år tillbaka "vänlän" med Västmanland och det har under åren förekommit många sammarbeten mellan Gloucestershire och Västmanland, inte minst mellan skolor. Syftet med vårt besök är att lära oss mer om Storbrittaniens lokala organsiation och regionalt utvecklingsarbete. Vi kommer ha ett antal worksshops och träffa både politiker och tjänstemän från regionen.