fredag 6 december 2013

God hushållning att vårda och underhålla det man har

Här följer mitt inlägg från gårdagens kommunfullmäktige om vikten att orka satsa på underhåll av befintliga anläggningar - inte bara att bygga nytt.

   Ordförande, fullmäktige och åhörare 

 Att vårda och underhålla det man har brukar vara ett uttryck för god hushållning – oavsett om vi pratar om en familj eller som i detta fall Västerås stad.

 Med goda politiska ambitioner görs år efter år satsningar på nya anläggningar för att möta olika behov och önskemål. Samtidigt växer stadens underhållsskuld sig allt större i befintliga parker, vägar, lekplatser och byggnader.För många politiker är det helt enkelt roligare att bjuda in till en presskonferens om en ny betongpark än att underhålla redan befintliga lekplatser, parker och vägar. 

 De avsatta budgeterade medlen för underhåll i styrelser och nämnder räcker inte riktigt till. Då är det viktigt att vi, när vi enstaka år får större utrymme i budgeten, kan utnyttja tillfälliga intäkter till att åtgärda gamla försyndelser i form av eftersatt underhåll. 

Det har vi gjort förr. 

 Under förra mandatperioden valde Västeråsalliansen, då tillsammans med Miljöpartiet att göra underhållssatsningar, när vi fick tillfälliga statsbidrag. Det handlade då om extra underhåll på verksamhetslokaler, byggnadsunderhåll och förbättrad tillgänglighet på Vallby friluftsmuseum och vägunderhåll. 

 Under 2014 väntas staden få återbetalningar av AFA-medel. Det är denna typ av engångsintäkter som särskilt väl lämpar sig för extra underhållssatsningar. Fastighetsnämnden och Tekniska nämnden har tagit fram förslag på underhållsinsatser för 40 mkr som är möjliga att genomföra 2014. Det är förslag som åtgärdar bristande underhåll på lekplatser, lokaler och gator – och som dessutom över tid innebär minskade driftskostnader och minskad miljöbelastning. 

 Detta säger de socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nej till! 

Västeråsalliansen föreslår därför att tekniska nämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att åtgärda bristande underhåll i lekplatser, parker, vägar och lokaler. Förutsatt att staden får minst 24 mkr i AFA medel innebär det en underhållssatsning på 40 mkr. Det gör skillnad. 

 Jag yrkar bifall till förslagen i Västeråsalliansens reservation från KS.

Inga kommentarer: