torsdag 12 december 2013

Skolverket tar bort rådet om 15 barn per barngrupp i förskolan

går släppte Skolverket nya råd för förskolan och den stora nyheten var att rådet om att barngrupper inte ska vara större än 15 barn är borttaget. Istället ska fokus vara vad som är bäst för varje enskild barngrupp.

 

Det finns flera aspekter i detta som är viktiga att resonera kring. En aspekt är om det är rimligt att ha rekommendationer i absoluta tal utan att  ställa det i relation till barnens ålder eller pedagogiska förhållanden i övrigt. Men samtidigt kan man fråga sig vilka signaler skolverket skickar när de väljer att ta bort rekommendationen?

 

Viktigt att påpeka är att storleken inte är det enda som avgör om det är en god pedagogisk miljö. Hur stor personalstyrkan är, vilka lokaler verksamheten befinner sig i är också centrala parametrar. Att rådet om 15 barn per grupp tas bort ska dock inte och får inte ses som en ursäkt för kommuner att obehindrat ta in fler barn per barngrupp utan att titta på vilka konsekvenser det får. Det är nämligen helt klart att barngruppernas storlek har betydelse för barnens utveckling. 

 

Det är upp till varje kommun att säkerställa att verksamheten utgår från barnets bästa. Där har vi som politiker ett ansvar. 


I Västerås har vi dessvärre sett att barngrupperna åter blir större. Det är en oroväckande tendens som inte får fortsätta.

 


 

fredag 6 december 2013

God hushållning att vårda och underhålla det man har

Här följer mitt inlägg från gårdagens kommunfullmäktige om vikten att orka satsa på underhåll av befintliga anläggningar - inte bara att bygga nytt.

   Ordförande, fullmäktige och åhörare 

 Att vårda och underhålla det man har brukar vara ett uttryck för god hushållning – oavsett om vi pratar om en familj eller som i detta fall Västerås stad.

 Med goda politiska ambitioner görs år efter år satsningar på nya anläggningar för att möta olika behov och önskemål. Samtidigt växer stadens underhållsskuld sig allt större i befintliga parker, vägar, lekplatser och byggnader.För många politiker är det helt enkelt roligare att bjuda in till en presskonferens om en ny betongpark än att underhålla redan befintliga lekplatser, parker och vägar. 

 De avsatta budgeterade medlen för underhåll i styrelser och nämnder räcker inte riktigt till. Då är det viktigt att vi, när vi enstaka år får större utrymme i budgeten, kan utnyttja tillfälliga intäkter till att åtgärda gamla försyndelser i form av eftersatt underhåll. 

Det har vi gjort förr. 

 Under förra mandatperioden valde Västeråsalliansen, då tillsammans med Miljöpartiet att göra underhållssatsningar, när vi fick tillfälliga statsbidrag. Det handlade då om extra underhåll på verksamhetslokaler, byggnadsunderhåll och förbättrad tillgänglighet på Vallby friluftsmuseum och vägunderhåll. 

 Under 2014 väntas staden få återbetalningar av AFA-medel. Det är denna typ av engångsintäkter som särskilt väl lämpar sig för extra underhållssatsningar. Fastighetsnämnden och Tekniska nämnden har tagit fram förslag på underhållsinsatser för 40 mkr som är möjliga att genomföra 2014. Det är förslag som åtgärdar bristande underhåll på lekplatser, lokaler och gator – och som dessutom över tid innebär minskade driftskostnader och minskad miljöbelastning. 

 Detta säger de socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nej till! 

Västeråsalliansen föreslår därför att tekniska nämnden och fastighetsnämnden får i uppdrag att åtgärda bristande underhåll i lekplatser, parker, vägar och lokaler. Förutsatt att staden får minst 24 mkr i AFA medel innebär det en underhållssatsning på 40 mkr. Det gör skillnad. 

 Jag yrkar bifall till förslagen i Västeråsalliansens reservation från KS.