torsdag 28 november 2013

Tidigare betyg ger eleven mer tid

Skolverket har idag presenterat statistik över den första årskullen som fick betyg i årskurs sex efter införandet av nya läroplaner, kursplaner och betygssystem. Det är svårt att utifrån resultaten detta första år dra alltför långtgående slutsatser. Vad man ändå kan konstatera är att det redan i årskurs sex är många elever som har halkat efter. Med tidgare betyg blir det tydligare för skolor, elever och föräldrar hur det går i skolan. Innan betygsreformen fick elever i grundskolan sitt första betyg vid julavslutningen i årskurs åtta, då bara tre av 18 terminer i grundskolan återstod. Med tidigare betyg blir det tydligt för skolan vilka elever som behöver mer stöd för att lyckas. De första betygen kan också för många elever vara en väckarklocka att ta skolan på lite större allvar. Det är trots allt så att elevens egen motivation och ansträngning är helt avgörande för att lyckas i skolan. Skolan har naturligtvis ett viktigt uppdrag i att motivera och sätta in undervisningen i ett sammanhang. Nu ges elever och skolor mer tid att rätta till eventuella tidigare försummelser. I en framtid är det rimligt att betyg börjar ges ännu tidigare än i sexan. Vi moderater har i vårt skolprogram slagit fast att de första betygen borde ges i årskurs tre med hänsyn till läroplanens upplägg och de nationella proven i trean. Vi vet nämligen att de elever som efter lågstadiet inte har lärt sig att läsa och skriva även får svårt att klara övriga ämnen senare i grundskolan.

Inga kommentarer: