måndag 21 november 2011

Hög tid för valfrihet och mångfald

Under senare tid har det varit mycket debatt om privat driven äldreomsorg med anledning av de missförhållanden som framkommit från några av Caremas äldreboenden. Det har varit en debatt där all privat driven äldreomsorg har fått klä skott för misstag i några enstaka verksamheter. När väl så allvarliga missförhållanden har avslöjats inom kommunalt driven äldreomsorg har det ofta lett till ett kortvarigt mediadrev och få har ifrågasatt kommunal äldreomsorg i Västerås eller Huddinge på grund av brister i Piteå eller Timrå. Min slutsats är att det är lättare att förlåta kommunal inkompetens än privat girighet (eller så är det en ideologisk betingad reflex hos journalister). Men oavsett vem som driver verksamheten kan allvarliga missförhållanden aldrig bortförklaras och de ska uppmärksammas!

Trots den intensiva debatten är jag beredda att försvara att det finns privata aktörer inom äldreomsorgen - och jag ser gärna fler! Men det är hög tid att prioritera valfrihet och mångfald framför upphandling!

Jag ser i huvudsak två syften med privata aktörer inom äldreomsorgen. Dels handlar det om att skapa valfrihet för äldre och dels om att utveckla kvalitet och effektivitet inom ramen av begränsade resurser.

Valfriheten har två poänger. Det ger den enskilde möjlighet att välja till ett alternativ utifrån sina egna preferenser. Men det ger också den enskilde möjlighet att välja från ett alternativ som enligt egna eller andras erfarenheter brister. Valfriheten flyttar makten från kommunala politiker och tjänstemän till den enskilde.

Tyvärr är det så, att den valfrihet som i många kommuner blivit en självklarhet inom hemtjänsten, fortfarande är sällsynt när det handlar om särskilda boenden. Ekot berättar idag att det endast är tre kommuner, Stockholm, Lidingö och Nacka, som tillämpar LOV (Lagen om valfrihet) inom särskilda boenden och att det egentligen bara är i Nacka som valfriheten fullt ut fungerar.

När LOVen används får den enskilde möjlighet att välja. Men det skapar också nya förutsättningar för en större mångfald av alternativ. När upphandling ersätts av valfrihet kan små lokala vårdföretag och idéburna organisationer starta och långsiktigt utveckla äldreboenden. Det har de svårt att göra när verksamheten upphandlas.

Det är nu hög tid för valfrihet och mångfald även för äldreboenden i Västerås.

onsdag 26 oktober 2011

Avsaknad av framförhållning i KIFN-budget

Igår behandlades Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens budget för 2012. I budgeten ryms flera spännande och positiva satsningar som moderaterna och Västeråsalliansens har medverkat till. Vi var dock kritiska till avsaknaden av framförhållning inför vad som allt talar för kommer att blir ett kärvare 2013. Följande tilläggsyrkande och reservation lämnade vi in.

Västeråsalliansen föreslår Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden att ge staben i uppdrag:

Att inför budgetunderlaget 2013 genomföra en systematisk ekonomisk genomgång (nollbasbudgetering) av verksamhetsblocket allmänkultur.

Att med anledning av arbetet med en ny biblioteksplan genomföra en systematisk ekonomisk genomgång (nollbasbudgetering) av biblioteksverksamheten.

Att förbereda konkurrensutsättning av driften av badhusen samt driften av idrottsplatser i de fall föreningsdrift inte är aktuell.

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har ett gott ekonomiskt läge inför 2012. Nämndens verksamheter har prioriterats i de budgetförhandlingar som har skett mellan Västeråsalliansen och de rödgröna. Det innebär att nämnden har fått medel för satsningar på återstart av Vedbobacken, ombyggnation av ridanläggningen på Rocklunda, ökade föreningsbidrag och fler platser i kulturskolan. De krav på åtgärder som krävs i budgeten innebär inte någon större omprövning av befintliga verksamheter.

Allt talar för att läget 2013 kommer att bli betydligt kärvare. Det är därför bekymmersamt att nämnden inte tar större höjd för en kommande nedgång. För att inför 2013 kunna göra väl avvägda prioriteringar krävs en systematisk genomgång av olika verksamheter utifrån principen nollbasbudgetering. Vi bedömer att det är svårt för staben att klara att genomföra systematiska genomgångar av alla verksamheter under ett år. Vi föreslår därför att ett arbete inleds inom ett område och att andra områden följer kommande år. Verksamhetsblocket allmänkultur omfattar i budget för 2012 43,9 mkr och inrymmer ett stort antal verksamheter. Vi ser det som angeläget att en systematisk genomgång av verksamhetsblocket genomförs inför beslut om budgetunderlag för 2013.

Det pågår ett arbete med ny biblioteksplan. Det är rimligt att det kan innebära förändringar och omprioriteringar inom ramen för biblioteksbudgeten. För att möjliggöra det föreslår vi att en systematisk ekonomisk genomgång genomförs även av biblioteksverksamheten.

2009 antog nämnden en konkurrensplan. Utifrån den genomfördes upphandlingar av driften av friluftsanläggningar och småbåtshamnar. Såväl driften av badhusen som idrottsplatser är också möjliga att upphandla. Av olika anledningar har dessa verksamheter inte omfattats av konkurrensutsättning. Vi ser nu anledning av att gå vidare och förbereda en konkurrensutsättning även av dessa verksamheter. Vad gäller idrottsplatser bör upphandling i konkurrens ske när föreningsdrift inte är aktuell.

måndag 17 oktober 2011

S vill riva barnens skola för att bygga bostäder

Idag har jag en debattartikel i VLT om (S) tveksamma hantering av grundskolan Äventyrets lokaler. Jag ser mycket fram mot fullmäktige i november då Jasmine Pettersson får förklara hur de tänker. Läs artikeln på vlt.se.

fredag 14 oktober 2011

Fråga till Åke Wahlsten (MP)

Idag har jag lämnat in en fråga till Åke Wahlsten (MP) som är ordförande i styrelsen för proAros. Som jag har skrivit tidigare verkar det råda handlingsförlamning inom de röd-gröna vad gäller hanteringen av lokalöverskottet.

Fråga till ordföranden i proAros styrelse Åke Wahlsten (MP) angående grundskolans lokalöverskott


Både grundskolan och gymnasieskolan har problem med för mycket lokaler. För gymnasiet är problemet i första hand, men inte enbart, koncentrerat till skolorna i det tidigare Wenströmska gymnasiet. För grundskolan är handlar det i första hand om ett överskott av platser i 6-9 skolor.
Under förra mandatperioden arbetade grundskolenämnden i samverkan med proAros intensivt med att anpassa skolans lokaler till ett minskande antal grundskoleelever. Det resulterade bland annat i att fem låg- och mellanstadieskolor avvecklades. Det innebar emellertid inte att arbetet med det var avslutat. Fortsatta åtgärder var och är nödvändiga. Ett uppdrag gavs därför till proAros att ta fram en plan för ytterligare omställningsbehov.

Ett överskott på lokaler innebär att verksamheterna behöver använda allt större andel av sin budget för att betala lokaler. Det innebär också att Barn- och ungdomsnämndens fasta hyresersättning eroderar driftsbidragen till skolorna. Det leder till att alla skolor drabbas även om lokalöverskottet är koncentrerat till ett mindre antal enheter.

Västeråsalliansen har under hösten tagit flera initiativ i denna fråga. I kommunstyrelsen har ett förslag lämnats om hur tomställda lokaler ska hanteras. I Barn- och ungdomsnämnden har initiativ tagits för att få fram förslag på strukturella grepp för att minska lokalöverskottet. I proAros styrelse har förslag lagts som syftar till att synliggöra de överytor som finns.

Den naturliga ordningen när elevunderlaget sviktar och skolorna har ett överskott av lokaler är att proAros tar initiativ för att åtgärda problemen. Om förslagen innebär skolnedläggningar krävs beslut i skolnämnderna. Det kommer sannolikt också vara nödvändigt med beslut i kommunstyrelsen avseende hanteringen av tomställda lokaler. Det har snart gått ett år sedan nya styrelser och nämnder tillträdde men ännu har inga förslag om hur lokalerna kan minskas presenterats.


Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till Åke Wahlsten (MP):

När avser styrelsen för proAros presentera förslag till strukturella grepp avseende hur grundskolans lokalöverskott kan reduceras?

Västerås 2011-10-14

Mikael Damsgaard (M)

tisdag 11 oktober 2011

Nu väntar vi på att de röd-gröna ska agera

I dagens VLT skriver Fastighetsnämndens ordförande, Jasmine Pettersson (S), om problemen med tomma skollokaler. Hon menar att fort men fel inte gynnar någon. Det har hon förvisso rätt i. Men problemet är att (S) inte gör något alls. Konsekvensen blir att resurser som borde läggas på undervisning istället används för att betala dåligt utnyttjade lokaler. Detta drabbar inte bara de skolor som har för stora lokaler. Även de skolor som har välfyllda lokaler drabbas genom att de inom proaros måste vara med och betala andra skolors underskott och att driftsbidragen från barn- och ungdomsnämnden krymper då mer resurser måste användas för att betala lokalersättning till lokaler som inte behövs.

Både grundskolan och gymnasieskolan har problem med för mycket lokaler. För gymnasiet är problemet i första hand koncentrerat till skolorna i det tidigare Wenströmska gymnasiet. För grundskolan är det uppenbart att vi har ett par högstadieskolor för mycket.

Under förra mandatperioden arbetade vi intensivt med att anpassa skolans lokaler. Som ordförande i grundskolenämnden medverkade jag till att avveckla grundskoleverksamheten på fem låg- och mellanstadieskolor. Det innebär emellertid inte att arbetet med det var avslutat, utan fortsatta åtgärder var nödvändiga.

Nu har det gått 10 månader sedan de röd-gröna tillträdde ordförandeposter i nämnder och styrelser men ingenting händer. De kan inte längre hänvisa till att de är nya på sina poster. Det är nu deras ansvar att agera. Västeråsalliansen har tagit initiativ i kommunstyrelsen om hur tomställda lokaler ska hanteras och i Barn- och ungdomsnämnden har vi tagit initativ till att Proaros ska komma till nämnden och presentera förslag på strukturella åtgärder som minskar de genomsnittliga lokalytorna per elev. Det första förslaget är än så länge obesvarat och det andra avslogs. Nu väntar vi på att de rödgröna agerar.

onsdag 5 oktober 2011

Fastighetsnämnden tvingar barn byta skola

I måndags lämnade jag in en interpellation med anledning av att fastighetsnämnden inte vill hyra ut fd Lillhagaskolans lokaler till Stiftelsen Äventyret efter juni 2012. Fastighetsnämdnens beslut innebär att förskole- och grundskoleverksamheten hotas och att många barn och elever kan tvingas byta skola. I interpellationen ställer jag ett fyra frågor till Jazmin Pettersson (S) som är ordförande i Fastighetsnämnden kring hur hon ser på frågan. Läs interpellationen nedan:


Interpellation till Fastighetsnämndens ordförande Jazmin Pettersson (S) angående Grundskolan Äventyret

Stiftelsen Äventyret bedriver sedan januari 2010 skolverksamhet i den nedlagda Lillhagaskolans lokaler. Verksamheten utvecklas starkt och skolan har nu 30 barn i förskolan och 90 elever i grundskolan. Flertalet av skolans elever, i synnerhet de yngre, bor i skolans närområde. Skolan leds av erfarna och engagerade lärare. Ett pedagogiskt koncept med två olika profiler, musik och friluftsliv, har utvecklats.Nu hotas skolan av att fastighetsnämndens fastighetsdelegation har beslutat att Stiftelsen Äventyret inte ska få fortsätta hyra lokalerna efter juni 2012. Fastighetsnämnden har erbjudit skolan en alternativ lokal på Skiljebo. En flytt skulle innebära stora problem för skolan och dessutom vara negativ för många elever. Även om fristående skolor inte har något formellt närområde väljer många familjer skola just utifrån närheten till hemmet. En flytt av verksamheten kan därför innebära att många barn tvingas byta skola.Stiftelsen Äventyret har varit tydliga med att de vill fortsätta bedriva verksamheten i nuvarande lokaler. Om staden långsiktigt inte vill stå som hyresvärd är Stiftelsen intresserad av att förvärva hela fastigheten på marknadsmässiga villkor.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Fastighetsnämndens ordförande Jazmine Pettersson:Vad är motivet till att Stiftelsen Äventyret inte får hyra Lillhagaskolans lokaler efter juni 2012?

Har fastighetsdelegationen inför beslutet om att säga upp hyresavtalet satt barnets bästa i främsta rummet utifrån FN:s barnkonvention?

Hur ser du på de konsekvenser som en flytt av verksamheten får för skolan och dess elever?

Är du beredd att överlåta skollokalerna till Stiftelsen Äventyret på marknadsmässiga villkor.?
Västerås 2011-10-03
Mikael Damsgaard (M)

Nystart för min blogg

Min blogg har legat i dvala sedan veckorna efter valet förra hösten. Nu är det dags att åter börja skriva och berätta vad som händer och vad som är på gång i den kommunala politiken. Jag kommer lyfta fram initiativ som vi tar och kommentera debatten och andras utspel.

Det är uppenbart att vi har ett röd-grönt styre som präglas av passivitet. Nyligen delade de röd-gröna ut flygblad där de berättade vad de har gjort sedan valet. Åtskilliga av frågorna som de lyfter fram är antingen aktiviteter som startats upp innan valet eller förslag som Västeråsalliansen fått genomslag för i budgetförhandlingarna.