lördag 19 oktober 2013

Kunskapslinjen läggs fast

Nu pågår debatten om moderaternas nya skolpolitik vid den moderata arbetsstämman i Norrköping. En arbetsgrupp under ledning av moderaternas skolpolitiska talesman Tomas Tobé har lagt fram en rapport som verkligen flyttar fram positionen för moderaterna i skolfrågan. I förslaget som stämman har att ta ställning till läggs kunskapslinjen fast.
 • Vi moderater är inte nöjda med att svenska elever får mindre lärarledd undervisningstid än deras jämnåriga i Europa. Det är därför glädjande att en utökning av undervisningstiden i matematik och svenska prioriteras.
 • Det är bra att grundskolan blir 10-årig genom att förskoleklassen blir obligatorisk. Det är viktigt att vi redan i förskoleklassen ger det stöd som behövs för att alla elever ska få en bra start i skolan.
 • Med tidigare betyg och tidigare särskilt stöd bidrar vi till att alla elever hänger med från hänger med från början och att vi inte behöver reparera stora kunskapsluckor på högstadiet. 

Det är en inriktning på politiken som jag känner mig väldigt hemma med och som jag med glädje kommer att driva såväl i valrörelsen som under hela nästa mandatperiod.

 En annan fråga som får ett stort utrymme är förskolans betydelse som en del av skolsystemet. Förskolan är inte bara barnomsorg utan också en pedagogisk verksamhet genom vilken våra barn ges bättre möjligheter till lärande och utveckling. En utmaning som ofta uttrycks när jag i rollen som oppositionsråd och skolpolitiker i Västerås möter personal och chefer inom förskolan är den ökade arbetsbelastningen och större svårigheter att ge alla barn tillräcklig uppmärksamhet. Det beror inte i första hand på att barngrupperna i statistisk mening har blivit större utan att allt fler barn har långa vistelsetider. Här har det på bara några år skett en betydande förändring. Allt fler barn kommer innan frukost och allt fler barn är hämtas sent på eftermiddagen. Detta innebär en stor utmaning för förskolornas möjligheter att upprätthålla och utveckla kvaliteten i förskolan. 

Vid stämman fanns förslag om att rätten till förskola för barn till föräldralediga och arbetssökande skulle utökas från dagens 15 timmar till 30 timmar i veckan. Om en sådan fördubbling av vistelsetiderna i förskolan inte ska leda till en tydlig kvalitetsförsämring så är det en kostsam nationell reform som måste ställas mot andra angelägna satsningar inom förskolan och skolan, som till exempel mindre barngrupper i förskolan eller utökad undervisningstid och mer särskilt stöd i grundskolan. Då står inte en utökning av rätten till förskola högst upp på prioriteringslistan. 

Inga kommentarer: