tisdag 7 april 2009

70 mkr till Västerås 2010

Idag kom regeringen med ett viktigt besked. Statsbidragen till kommunerna höjs för att motverka krisens effekter i den kommunala ekonomin. För Västerås del ger de höjda statsbidragen 70 mkr för 2010. Det räcker inte för radera krisens negativa effekter i den kommunala ekonomin. Men - det hjälper oss att undvika stora generella neddragningar i verksamheterna.

Västeråsalliansen är mån om att de besparingar som behöver göras inför 2010 i första hand ska göras genom riktade insatser - dvs att verksamheter läggs ner etc. Vi vill undvika att smeta ut generella besparingskrav.

Som ordförande i Grundskolenämnden är detta viktigt. Vi arbetar hårt för att hitta besparingar som inte drabbar lärartäthet och klasstorlekar. Vi kommer pröva vilka verksamheter vi ska bedriva och fortsätta skolomställningsarbetet för att minska den överkapacitet vi har i skollokaler.

Lärarförbundet menar att regeringens satsning är för liten och hänvisar till många lagda varsel på lärare. Här är det viktigt att sortera korten. Det huvudakliga behovet av att minska antalet lärare i kommunerna beror på stora demografiska förändringar. I Västerås minskar antalet högstadieelever med 1000 elever på 3 år. Det motsvarar ca 70 lärartjänster. Detta behov av omställning beror inte på besparingskrav utan på en ständig anpassning efter förändrade demografiska förutsättningar.