torsdag 29 januari 2009

Arbetsro och trygghet viktigt i skolan

Att skolan ska präglas av arbetsro och trygghet är en viktig beståndsdel i den moderata utbildningspolitiken. Alliansregeringen har genomdrivit en rad förändringar i skolförordningarna som ökar möjligheterna för skolorna att upprätthålla arbetsro och trygghet.

På moderat initiativ har skolverket under 4 år fått 40 mkr för att bedriva forskning kring och utveckling av antimobbningsprogram som används i skolorna. I ett första steg kommer en utvärdering av 8 antimobbningsprogram att presenteras i februari.

På hemmaplan har Västeråsalliansen varit mycket tydlig i dessa frågor - bl a i stadens utbildningsplan.

Under den senaste månaden har frågan om det råder en trygg och säker arbetsmiljö i skolorna blåssat upp efter ett antal händelser vid några skolor.

Från majoritetens sida i Västerås är vi beredda att vidta de åtgärder som krävs. Vi ställer också krav på att skolorna ska agera tidigt när oroligheter eller kränkningar förekommer. För att få en bild av hur läget ser ut på högstadieskolorna idag, samt vilka ytterligare åtgärder som kan behövas vidtas, har grundskolenämndens presidium kallat samtliga högstadierektorer till ett möte den 9 februari.

På vilket sätt kan man bli skickligare på den enskilda skolan, på vilket sätt kan de gemensamma stödstrukturerna i proaros fungera bättre och kan Grundskolenämnden ge ett tydligare stöd till skolorna. Det är frågor som jag vill diskutera med rektorerna.

torsdag 8 januari 2009

Om att flytta stökiga elever


Debattens vågor har gått höga angående situationen på Bäckbyskolan. Jag har därför skrivit en debattartikel som beskriver hur jag ser på möjligheten att flytta elever. Jag klistrar in den nedan. Förhoppningsvis publiceras artikeln under de närmaste dagarna i VLTFlytt av elev – en sista utväg

I Västerås skolor skall nolltolerans gälla avseende alla former av kränkande behandling. Kommunfullmäktige har i Västerås stads utbildningsplan slagit fast att varje skola ska bedriva ett verkningsfullt arbete mot kränkande behandling.

Inte desto mindre vet vi att det dagligen förekommer olika former av kränkningar i våra skolor. Kränkningarnas karaktör kan ta sig många olika former men kan aldrig accepteras. Skolans arbete med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla elever och att bekämpa alla former av kränkningar måste vara ständigt pågående. Utgångspunkten för detta arbete är den likabehandlingsplan som ska finnas på varje skola.

Under de senaste dagarna har oro och kränkningar på Bäckbyskolan uppmärksammats i flera artiklar i VLT. Skolan har vidtagit omfattande åtgärder för att återskapa arbetsro och trygghet på skolan, samtidigt som en grupp föräldrar till elever på skolan upplever skolans åtgärder som otillräckliga.

I detta sammanhang har en diskussion förts avseende möjligheten att förflytta elever, som står för kränkningar eller trakasserier, till en annan skola.

Sedan den 1 juli 2007 är det möjligt för kommunen att, emot föräldrarnas önskemål, förflytta elever till en annan skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Jag tycker att det är en viktig möjlighet som kommunerna har fått till sitt förfogande att ta till när andra möjligheter är uttömda.

Jag tror emellertid inte att förflyttning av elever är en mirakelkur som löser alla problem. Instrumentet ska endast användas när andra möjligheter att lösa problemen bedöms vara uttömda. För att underlätta i skolornas handläggning fattade Grundskolenämnden i oktober 2008 beslut om villkor för förflyttning av elev till annan skola mot vårdnadshavarens önskemål.

I villkoren framgår bland annat att aktuella och kontinuerligt utvärderade åtgärdsprogram ska finnas och att alla möjliga lösningar på skolan ska vara uttömda. Normalt är det skolans rektor som aktualiserar behovet av att flytta en elev. Grundskolenämnden kan därefter besluta om byte av en elevs skolplacering.

Grundskolenämnden är beredd att fatta beslut om förflyttning av elever när det är befogat och nämndens villkor är uppfyllda. Det är i detta sammanhang viktigt att varje ärende prövas seriöst för att enskilda elever ska få en rättssäker bedömning.


Mikael Damsgaard (m)
Kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden