onsdag 15 oktober 2008

Kultur- och idrottsbudget med satsningar och prioriteringar

Igår hade vi ett extra sammanträde med Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden för att anta nämndens detaljbudget för 2009. Genom att att vara smarta och våga göra viss prioriteringar förmår vi göra flera satsningar.
- Prova på verksamhet inom kultur och idrott för elever i år 5 och 6 införs. Prova på verksamheten syftar till att vidga elevernas perspektiv samt inspirera till en rikare fritid.
- En ett års-satsning om 2 mkr på Vallby friluftsmuseum för att lyfta nivån på museet avseende tillgänglighet, byggnadsunderhåll och information.
- Bidragen till barn- och ungdomsföreningar, kulturföreningar och studieförbund skrivs upp med 1 %.
- Satsning på ny idrottslokaler för innebandy, bordtennis, kampsporter mm görs. Satsningen innebär att vi går in i en tidigare lagerlokal längs Sjöhagsvägen och ställer om för idrottsändamål, vi möter därmed de skriande behoven av lokaler. Nettokostnaden beräknas bli 2,3 mkr.
- Vi avsätter 1,8 mkr för utveckling av Vedboområdet och återstart av skidbacken. Nu gäller det att tillsammans med den drivande slalomklubben att hitta komletterande finansiering och samarbetspartners. Slalomklubben har bland annat sökt 500000 kr genom idrottslyftet. Det bör finnas goda chanser att erhålla det stödet.
- Inom Kulturfonden ökar vi satsningarna på offentlig konst samt avser att starta ett treårigt lokalhistoriskt projekt som syftar till att förbättra information mm avseende Västerås lokalhistoria.

Finansiering av ovanstående satsningar görs dels genom ökade anslag från kommunfullmäktige och dels genom effektiviseringar eller avgiftshöjningar inom verksamheten.

Genom att sätta press på Teknik- och idrottsförvaltningen har vi kunnat sänka driftskostnaderna för våra idrottsanläggningar med 1 mkr utan att det påverkar verksamheten.

För att kunna fortsätta de gågna årens stora satsningar på Västerås idrottsanläggningar höjs föreningshyrorna med 10 % + KPI. På det sättet stödjer föreningarna en fortsatt utveckling av Västerås idrottsanläggningar.

Stora investeringar har gjorts avseende fritidsbåtsverksamheten. De senaste fem åren har inte några höjning avseende fritidsbåtstaxorna genomförts. Den policy som staden har är att fritidsbåtsverksamheten ska vara självfinansierad. Inför 2009 prognostiseras ett underskott om 1,6 mkr om inget görs. För att nå en självfinansiering av fritidsbåtsverksamheten höjs taxorna med ca 30 %. Det bör dock tilläggas att taxorna i dagsläget ligger lågt jämfört med andra kommuner.

Socialdemokraterna reserverade sig mot vårt förslag. Men vad deras förslag innehöll är dock inte helt klart. De ville genomföra allt som de hade i sitt förslag från fullmäktige + nya satsningar t ex nya innebandyhallen samtidigt som de motsatte sig vissa avgiftshöjningar. Om de dessutom vill ge 90 % lönekompensation kommer det inte överhuvudtaget gå ihop.

Till prova på verksamheten vill de liksom vi anslå 1,5 mkr men pengarna ska spridas ut över hela grundskolan istället för koncentreras till år 5 och 6. Jag kan bara konstatera att deras förslag att sprida ut 1,5 mkr på 13000 grundskoleelever inte blir särskilt mycket verksamhet per elev.

Vad gäller Rocklunda ignorerade de faktiska kostnadsökningar jämfört med som prognisterades i vår rambudget vilket gör att deras budget redan där ligger 1 mkr back.

Men det är väl den frihet man kan ta sig som opposition. Man behöver inte ta ansvar och då kan man lägga en underfinansierad budget.

-

Inga kommentarer: