torsdag 9 oktober 2008

Naturvetenskap för alla

Nu kan Västerås skolor få ta del av utvecklingsstödet NTA (Naturvetenskap för alla).

Grundskolenämnden beslutade på gårdagens sammanträde att bli medlem i föreningen Naturvetenskap för alla. Det innebär att samtliga skolor i Västerås (både kommunala och fristående) kan ta del av det utvecklings- och inlärningsstöd som NTA står för. Nämnden avsätter 0,5 mkr per år för detta. I det beloppet ingår en halvtidstjänst som kommer att jobba med samordning och utveckling avseende NTA.

Satsningen ska ses i ljuset av att matematiken och naturvetenskapen är de ämnensområden där elevernas kunskapsbrister är som allra störst. Insatser inom området är därför mycket angelägna. Syftet är att insatserna och materialet som skolorna kan få ta del av via NTA ska stimulera skolor och lärare att utveckla sin NO-undervisning samt att öka elevernas intresse. Nämnden kommer med stort intresse att följa resultaten av denna satsning.

Under hösten kommer jag att göra ett antal skolbesök där just matte/no-undervisningen kommer att vara mitt fokus.

Inga kommentarer: