fredag 14 oktober 2011

Fråga till Åke Wahlsten (MP)

Idag har jag lämnat in en fråga till Åke Wahlsten (MP) som är ordförande i styrelsen för proAros. Som jag har skrivit tidigare verkar det råda handlingsförlamning inom de röd-gröna vad gäller hanteringen av lokalöverskottet.

Fråga till ordföranden i proAros styrelse Åke Wahlsten (MP) angående grundskolans lokalöverskott


Både grundskolan och gymnasieskolan har problem med för mycket lokaler. För gymnasiet är problemet i första hand, men inte enbart, koncentrerat till skolorna i det tidigare Wenströmska gymnasiet. För grundskolan är handlar det i första hand om ett överskott av platser i 6-9 skolor.
Under förra mandatperioden arbetade grundskolenämnden i samverkan med proAros intensivt med att anpassa skolans lokaler till ett minskande antal grundskoleelever. Det resulterade bland annat i att fem låg- och mellanstadieskolor avvecklades. Det innebar emellertid inte att arbetet med det var avslutat. Fortsatta åtgärder var och är nödvändiga. Ett uppdrag gavs därför till proAros att ta fram en plan för ytterligare omställningsbehov.

Ett överskott på lokaler innebär att verksamheterna behöver använda allt större andel av sin budget för att betala lokaler. Det innebär också att Barn- och ungdomsnämndens fasta hyresersättning eroderar driftsbidragen till skolorna. Det leder till att alla skolor drabbas även om lokalöverskottet är koncentrerat till ett mindre antal enheter.

Västeråsalliansen har under hösten tagit flera initiativ i denna fråga. I kommunstyrelsen har ett förslag lämnats om hur tomställda lokaler ska hanteras. I Barn- och ungdomsnämnden har initiativ tagits för att få fram förslag på strukturella grepp för att minska lokalöverskottet. I proAros styrelse har förslag lagts som syftar till att synliggöra de överytor som finns.

Den naturliga ordningen när elevunderlaget sviktar och skolorna har ett överskott av lokaler är att proAros tar initiativ för att åtgärda problemen. Om förslagen innebär skolnedläggningar krävs beslut i skolnämnderna. Det kommer sannolikt också vara nödvändigt med beslut i kommunstyrelsen avseende hanteringen av tomställda lokaler. Det har snart gått ett år sedan nya styrelser och nämnder tillträdde men ännu har inga förslag om hur lokalerna kan minskas presenterats.


Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till Åke Wahlsten (MP):

När avser styrelsen för proAros presentera förslag till strukturella grepp avseende hur grundskolans lokalöverskott kan reduceras?

Västerås 2011-10-14

Mikael Damsgaard (M)

Inga kommentarer: