onsdag 26 oktober 2011

Avsaknad av framförhållning i KIFN-budget

Igår behandlades Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens budget för 2012. I budgeten ryms flera spännande och positiva satsningar som moderaterna och Västeråsalliansens har medverkat till. Vi var dock kritiska till avsaknaden av framförhållning inför vad som allt talar för kommer att blir ett kärvare 2013. Följande tilläggsyrkande och reservation lämnade vi in.

Västeråsalliansen föreslår Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden att ge staben i uppdrag:

Att inför budgetunderlaget 2013 genomföra en systematisk ekonomisk genomgång (nollbasbudgetering) av verksamhetsblocket allmänkultur.

Att med anledning av arbetet med en ny biblioteksplan genomföra en systematisk ekonomisk genomgång (nollbasbudgetering) av biblioteksverksamheten.

Att förbereda konkurrensutsättning av driften av badhusen samt driften av idrottsplatser i de fall föreningsdrift inte är aktuell.

Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden har ett gott ekonomiskt läge inför 2012. Nämndens verksamheter har prioriterats i de budgetförhandlingar som har skett mellan Västeråsalliansen och de rödgröna. Det innebär att nämnden har fått medel för satsningar på återstart av Vedbobacken, ombyggnation av ridanläggningen på Rocklunda, ökade föreningsbidrag och fler platser i kulturskolan. De krav på åtgärder som krävs i budgeten innebär inte någon större omprövning av befintliga verksamheter.

Allt talar för att läget 2013 kommer att bli betydligt kärvare. Det är därför bekymmersamt att nämnden inte tar större höjd för en kommande nedgång. För att inför 2013 kunna göra väl avvägda prioriteringar krävs en systematisk genomgång av olika verksamheter utifrån principen nollbasbudgetering. Vi bedömer att det är svårt för staben att klara att genomföra systematiska genomgångar av alla verksamheter under ett år. Vi föreslår därför att ett arbete inleds inom ett område och att andra områden följer kommande år. Verksamhetsblocket allmänkultur omfattar i budget för 2012 43,9 mkr och inrymmer ett stort antal verksamheter. Vi ser det som angeläget att en systematisk genomgång av verksamhetsblocket genomförs inför beslut om budgetunderlag för 2013.

Det pågår ett arbete med ny biblioteksplan. Det är rimligt att det kan innebära förändringar och omprioriteringar inom ramen för biblioteksbudgeten. För att möjliggöra det föreslår vi att en systematisk ekonomisk genomgång genomförs även av biblioteksverksamheten.

2009 antog nämnden en konkurrensplan. Utifrån den genomfördes upphandlingar av driften av friluftsanläggningar och småbåtshamnar. Såväl driften av badhusen som idrottsplatser är också möjliga att upphandla. Av olika anledningar har dessa verksamheter inte omfattats av konkurrensutsättning. Vi ser nu anledning av att gå vidare och förbereda en konkurrensutsättning även av dessa verksamheter. Vad gäller idrottsplatser bör upphandling i konkurrens ske när föreningsdrift inte är aktuell.

Inga kommentarer: