tisdag 12 juni 2012

Reservation mot beslut om skolomställning

Den 21 mars beslutade den rödgröna majoriteten i Barn- och ungdomsnämnden ett beslut om skolomställning som vi från Västeråsalliansen motsätter oss. Beslutet innebar bland annat att Hällbyskolans elever flyttas till Bäckbyskolan och att Trollbacksskolan successivt avvecklas. I ett första steg flyttas Trollbacksskolans årskurs 4 och 5 till S:t Ilians skola. Nedan följer den reservation som vi lämnade i samband med beslutet.Yrkanden och reservation från Västeråsalliansen med anledning av beslut om skolomställning:

Västeråsalliansen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta:

1. Att avslå förslaget till beslut avseende skolomställning i sin helhet på grund av allvarliga brister i beslutsunderlaget och felaktig inriktning.

2. Att ge direktören för pedagogiska nämndernas stab i uppdrag att till nämndens sammanträde den 3 oktober att utreda och lämna förslag med följande inriktning: Årskurs 6 återgår från högstadieskolor till låg- och mellanstadieskolor, kapaciteten vid de kommunala högstadieskolorna minskas med 1000 platser, en långsiktig sammanhållen och inkluderande lokallösning för hela RH-verksamheten samt inventering av låg- och mellanstadieskolor som vid behov kan utvecklas till F-9 skolor. Utredningen ska belysa konsekvenser avseende elever, kvalitet och ekonomi.
BakgrundMinskningen med ca 1000 elever i åldrarna 13-15 år sedan 2006 motsvarar två högstadieskolor. Dessutom finns en trend att allt fler elever väljer fristående skolor. Det står därför helt klart att åtgärder behöver vidtas för att mer resurser ska kunna riktas till lärare och undervisning.För de rödgröna tycks samtliga befintliga kommunala högstadieskolor vara heliga. Därför riktas en tydlig udd mot de yngre barnens skolor när de vill spara på skollokaler. Det motsätter vi oss. Istället bör åtgärder inriktas mot minskad kapacitet avseende högstadieskolorna i kombination med att årskurs 6 återgår till låg- och mellanstadieskolorna.Vi ser positivt på tillskapande av fler F-9 skolor i Västerås. Vi vill emellertid inte att det sker genom att låg- och mellanstadieelever flyttas in i högstadieskolor. Nya F-9 skolor byggs bäst underifrån, genom utbyggnad av låg- och mellanstadieskolor. Vi vill därför inventera vilka låg- och mellanstadieskolor som vid behov kan utvecklas till att bli F-9 skolor.Det finns flera positiva effekter av att låta årskurs 6 återgå till låg- och mellanstadieskolor. Västerås Stads egen utredning visar att flytten av år 6 in i högstadieskolorna drabbade eleverna negativt, den nya läroplanen utgår tydligare från stadieindelningen, beläggningsgraden på låg- och mellanstadieskolorna förbättras och när årskurs 6 försvinner finns det plats för alla högstadieelever på de kommunala högstadier som blir kvar.

Med anledning av att vi kan se flera brister i förslaget, att förslaget ger för små ekonomiska effekter och att det får påtagligt negativa effekter för framförallt yngre elever och elever med särskilda behov yrkar vi avslag på förslaget i sin helhet.Brister i redovisning av ekonomiska effekter

Vid en genomgång av det utskickade förslaget noterade vi flera brister bland annat att de ekonomiska effekterna inte var korrekt redovisade samt att investeringsbeloppen inte var redovisade. Kompletterande material skickades till nämnden eftermiddagen dagen innan sammanträdet, vilket tyder på mycket liten hänsyn tagits till huruvida förslaget innebär någon reell besparing eller ej. Fokus verkar istället ligga på att till varje pris undvika att lägga ner någon kommunal högstadieskola.Brister i tidplaner

Det finns mycket som tyder på att de redovisade tidplanerna avseende flytten av Hällbyskolans elever till Bäckbyskolan inte kommer att hålla.Bristande dialog

Eftersom ingen information har givits till elever eller föräldrar vid berörda skolor har inga möjligheter till dialog inför beslutet givits. Det uttrycks tydligt i barnchecklistan där det tydligt framgår att barn- och ungdomar ej har fått utrycka sin mening.Bristande inkludering

RH-verksamheten för elever i F-5 som 2009 flyttades till specialanpassade lokaler i Hällbyskolan lämnas kvar i vad som, efter flytten av Sofiaskolan in i Hällbyskolan, blir en renodlad specialskola, vilket kraftigt försvårar RH-elevernas möjligheter till inkludering i vanliga klasser. Samma öde drabbar även ytterligare en särskild undervisningsgrupp på Hällbyskolan. Elever som går i RH-klass behöver mer tid för bland annat av- och påklädning, toalettbesök och förflyttning. Att gå i en skola 100-200 meter från övriga klasskamrater minimerar möjligheten till såväl organiserad som spontan inkludering.Bristande hänsyn till yngre elevers behov

De rödgrönas argument är att de vill stärka den röda tråden genom att skapa fler F-9 skolor. Det är riktigt att det finns goda erfarenheter av befintliga F-9 skolor i Västerås. Det som förenar dessa är emellertid att de bygger på att i stort sett alla elever går i skolan från förskoleklass till årskurs 9 och att en tydlig röd tråd därmed kan skapas. Men vad de rödgröna nu vill göra är något helt annat.Både Bäckbyskolan och S:t Ilians skola har tre låg- och mellanstadieskolor i sina upptagningsområden. Det de rödgröna vill göra är att avveckla en av de tre låg- och mellanstadieskolorna i respektive upptagningsområde och flytta eleverna till närmaste högstadieskola. Det skapar obalanserade skolor med ett stort högstadium i förhållande till låg- och mellanstadiedelarna. Eftersom ett stort antal elever kommer till skolan inför årskurs 6 eller 7 uppnås inte heller målet om att skapa en röd tråd för F-9 för skolan som helhet. Vi har också svårt att se hur en barnanpassad och trygg skolmiljö kan skapas för de yngre barnen.Inga kommentarer: