måndag 22 mars 2010

Samla ansvaret för skolan

I det förslag till kommunalt handlingsprogram som ska behandlas på Västeråsmoderaternas årsmöte i veckan föreslår vi att ansvaret för den kommunala skolan ska samlas hos beställarnämnderna. Det innebär att Proaros i framtiden ska koncentrera sig på vård och omsorg.

Vår uppfattning är att den nuvarande modellen skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Dessutom finns det ett antal områden där förutsättningarna mellan i synnerhet grundskola och gymnasieskola respektive vård och omsorg skiljer sig åt. Detta gäller inte minst vad gäller myndighetsutövning, ansvarförhållanden och rollen som beställare.

Det är många som bestämmer över skolan – inte minst staten med skollag, läroplaner, kursplaner. Att då ha två olika kommunala politiska styrelser skapar onödig byråkrati och dubbelstyrning av skolan. Skolornas självständighet naggas i kanten. Dessutom blir det politiska ansvaret för skolan ofta otydligt.

Inom skolan sker huvuddelen av myndighetsutövningen integrerad i verksamheten genom beslut av lärare och rektorer, t ex betygsättning och beslut om anpassad studiegång. Inom vård och omsorg sker myndighetsutövningen i huvudsak skilt från verksamheten genom biståndsbedömningar.

Inom vård och omsorg kan en kommun välja att beställa verksamhet från en annan utförare genom upphandling. Oavsett vem som bedriver verksamheten är det yttersta ansvaret kommunalt. Skolverksamhet får inte kommunen upphandla. Fristående skolor är just fristående och får endast bidrag från kommunen. Det är skolinspektionen som ger tillstånd och inspekterar dessa skolor. Trots att vi i Västerås förhåller oss neutralt mellan olika skolhuvudmän och värnar alla elevers rätt till god utbildning oavsett huvudman är det endast för de kommunala skolorna som Västerås stad har det yttersta ansvaret.

En förändrad skolorganisation bör förenas med att en samlad lednings- och styrningsfilosofi för skolan arbetas fram, där självständiga skolor ska vara en vägledande princip. De politiska nämnderna ska förhålla sig neutralt mellan kommunala och fristående skolor. Det viktigaste är att alla Västeråselever, oavsett vilken skola de väljer, ska få en god utbildning.

En förändrad organisation löser inte alla skolans problem. Men med rätt organisation kan rätt förutsättningar skapas för att utveckla och förbättra skolan i Västerås.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej!

Jag har googlat för att hitta något om huruvida anpassad studiegång är myndighetsutövning om så är fallet är det möjligt att delegera beslut om anpassad studiegång till förvaltningschef eller rektor? På din blogg har du skrivit att beslut om anpassad studiegång är myndighetsutövning och därför hamnade jag här.

Hälsningar
Annika