torsdag 14 maj 2009

Ingen överdebitering av båtägare


I ett antal debattartiklar och insändare har den vid årsskiftet höjda båtplatsavgiften kritiserats. Vi vill därför ta tillfället i akt att beskriva vad avgiftsnivån baseras på. I Västerås omfattar båtplatsavgiften till och med i år plats vid brygga och vinterförvaring på land. Grundprincipen vid fastställande av nivån på avgifterna är att driften av anläggningarna och kapitalkostnader från investeringar i fritidsbåtsanläggningarna ska bäras av avgifter.

Den relativt kraftiga höjningen av båtplatsavgifterna som skedde från och med årsskiftet måste ses i ljuset av att stadens drift av båtplatser har visat på underskott och att stora investeringar har skett i fritidsbåtsanläggningarna. De största investeringarna är den nya båtupptagningen vid Lövudden och återuppbyggnaden av Å-piren vid Lögarängshamnen.

Enligt bokslutet för 2008 subventionerade skattebetalarna verksamheten med 1,4 mkr. Ansvaret för finansieringen av de stora investeringarna i fritidsbåtsanläggningarna har fördelats genom att skattebetalarna tar ansvar för vissa investeringar, t ex Å-piren och att ansvaret för andra investeringar fördelas mellan MUAB (som exploaterar Öster Mälarstrand) och båtägarkollektivet genom båtplatsavgifter, t ex båtupptagningen vid Lövudden.

Kostnaderna för båtplatser är i hög grad beroende av hur stora investeringar som har gjorts i anläggningarna. Kostnadsnivån mellan olika kommuner kan därför variera kraftigt. Vår grundprincip är att avgifterna ska baseras på en självkostnad för verksamheten.

Från och med kommande vintersäsong arrenderas de kommunala vinterförvaringsplatserna av Västerås förenade båtklubbar AB som kommer att ansvara för driften men också fastställa och ta upp avgifter för vinterförvaringen av båtar. Syftet med förändringen är att säkerställa en rationell drift och att åstadkomma nödvändig samordning av vinterförvaringen samt att ge båtägarna ett ökat inflytande över verksamheten genom bolaget som ägs av Västerås båtklubbar.

I och med de arrendeintäkter staden erhåller skapas ett utrymme för en viss sänkning av avgifterna för båtplatser från och med 2010. Den som inte förvarar sin båt på de kommunala vinterförvaringsplatserna får därmed en sänkt kostnad.

Vi ser positivt på det ansvar som båtklubbarna har varit villiga att ta på sig och vi är öppna för att diskutera ansvaret för driften av även andra fritidsbåtsanläggningar.

Inga kommentarer: