tisdag 4 mars 2014

Ta fram en handlingsplan för att skapa F-6 skolor

Vid dagens sammanträde med barn- och ungdomsnämnden lade jag tillsammans med Västeråsalliansen ett nämndinitiativ om att en handlingsplan behöver tas fram för att kunna återförda årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna:


Ta fram en handlingsplan för att skapa F-6 skolor

I juni 2012 gav kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att satsa på F-6 skolor istället för F-5. Men än har inga steg tagits i den riktningen. Inför nästa läsår planeras istället förändringar genomföras som står i strid med kommunfullmäktiges beslut då årskurs 6 vid Hökåsenskolan flyttas till Tillbergaskolan. Det är nu dags att barn- och ungdomsnämnden upprättar en handlingsplan för att kunna fullfölja kommunfullmäktiges beslut om F-6 skolor.

Förutom det självklara i att följa kommunfullmäktiges demokratiskt fattade beslut vill vi peka på två viktiga skäl till varför årskurs 6 bör höra hemma på låg- och mellanstadieskolor. För det första innebär det en större trygghet då fler elever får möjlighet att gå kvar ytterligare ett år i en skola nära hemmet. För det andra innebär det också en anpassning till nya läroplaner och betygssystem, där stadieindelningen 1-3, 4-6 och 7-9 är tydlig.

Vi är väl medvetna om att en flytt av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolor inte sker över hela staden från ett år till ett annat. Men det är viktigt att det tas fram tydliga handlingsplaner innefattande tidsplaner för hur förändringen kan gå till.

Västeråsalliansen föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar:

Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan, innefattande en tidsplan, för hur årskurs 6 kan återföras till låg- och mellanstadieskolorna.

Inga kommentarer: