måndag 24 mars 2014

Jag välkomnar tidigare betyg

Idag skriver alliansens partiledare på DN debatt om att betyg bör ges från fjärde klass från och med 2017. Vi moderater slog i samband med partistämman 2013 fast att vi på sikt vill ha betyg från årskurs 3. Jag välkomnar därför beskedet om att alliansens fyra partier nu är överens om tidigare betyg.

Att tidigarelägga betygen från årskurs sex till fyra innebär inte, såsom det ibland ges sken av i debatten, ett nytt betygssystem. Det betygssystem som gäller sedan 2012 ligger fast - förändringen handlar om att betyg ska ges två årskurser tidigare.

Redan idag ska lärarna i årskurs fyra och fem bedöma eleverna utifrån kunskapskraven i årskurs sex. Den stora skillnaden är att bedömningen med betyg inte bara kommer att handla om eleverna når upp till den lägsta godkända nivån (E) - utan också om eleven når kunskapskraven för de högre betygsstegen. Det är en välgörande förändring som tydligare sätter fokus på att alla elever har rätt att utveckla sin fulla potential i skolan.

Det är också logiskt att kravet på de skriftliga omdömena tas bort för årskurs fyra och fem då syftet med att införa dessa omdömen var att tydligare än tidigare informera elever och föräldrar om kunskapsutvecklingen även i de årskurs där betyg inte ges.

Även förslaget om digitalisering och extern rättning är positivt. Det innebär att alliansen har lyssnat på de lärare och rektorer som pekar på den omfattande arbetsbelastning som rättningen av nationella proven innebär. En central rättning bör också leda till en ökad likvärdighet vad gäller rättningen av de nationella proven. Det är viktigt för provens legitimitet som normgivare för betygssättningen.

 
Inga kommentarer: