torsdag 2 februari 2012

Entréer på museer

I tisdags behandlades frågan om möjligheten för stadens museer att ta ut entréavgift i samband med särskilda utsällningar eller större arrangemang, vilket också uppmärksammades av SR Västmanland. De röd-gröna har backat från sitt dogmatiska motstånd som de tidigare intagit. Istället säger de säga kunna acceptera entréavgifter ibland. Men det ska föregås av ett politiskt godkännande vid varje tillfälle.

Frågan om möjligheten för museerna aktualiserades våren 2011 när Västerås konstmuseum ville få möjlighet att ta ut en entréavgift i samband med den planerade utställningen Fashion Stories. Museets förfrågan avslogs av den röd-gröna majoriteten och senare kom beskedet att utställningen inte kunde genomföras på grund av för stor osäkerhet bland annat gällande ekonomin. Nu kommer utställningen istället till Västerås i form av en vandringsutställning i en bantad version som besöker flera museer.

Möjligheten för stadens museer att kunna ta ut entréavgift för särskilda utställningssatsningar eller enstaka större arrangemang är viktig för att museerna ska utvecklas och kunna göra mer offensiva satsningar. En låg entréavgift behöver inte utgöra något hinder för att besöka museerna. Spännande utställningar och arrangemang har goda förutsättningar att locka många besökare även om det är en viss avgift. Med den bakgrunden yrkade vi för att kommunfullmäktige skulle ge museerna möjlighet att ibland ta ut entréavgift. För barn och unga under 20 år ska det även fortsättningsvis vara fri entré.

En annan avvägning är om museerna varje gång de vill ta ut en avgift ska vända sig till nämnden och be om lov. Vi menar att det vore olyckligt om museerna inte själva kan styra över vilka satsningar de får göra. I praktiken innebär det att nämndens politiker blir smakdomare när vi bedömer vilka utställningar som får entrébeläggas. Nämnden finansierar verksamheten och genom beställningarna som regleras i överenskommelser finns det goda förutsättningar för att nå samsyn hur entréavgifter kan användas utan att det ska krävas ett nämndbeslut vid varje tillfälle.

Inga kommentarer: