torsdag 8 januari 2009

Om att flytta stökiga elever


Debattens vågor har gått höga angående situationen på Bäckbyskolan. Jag har därför skrivit en debattartikel som beskriver hur jag ser på möjligheten att flytta elever. Jag klistrar in den nedan. Förhoppningsvis publiceras artikeln under de närmaste dagarna i VLTFlytt av elev – en sista utväg

I Västerås skolor skall nolltolerans gälla avseende alla former av kränkande behandling. Kommunfullmäktige har i Västerås stads utbildningsplan slagit fast att varje skola ska bedriva ett verkningsfullt arbete mot kränkande behandling.

Inte desto mindre vet vi att det dagligen förekommer olika former av kränkningar i våra skolor. Kränkningarnas karaktör kan ta sig många olika former men kan aldrig accepteras. Skolans arbete med att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för alla elever och att bekämpa alla former av kränkningar måste vara ständigt pågående. Utgångspunkten för detta arbete är den likabehandlingsplan som ska finnas på varje skola.

Under de senaste dagarna har oro och kränkningar på Bäckbyskolan uppmärksammats i flera artiklar i VLT. Skolan har vidtagit omfattande åtgärder för att återskapa arbetsro och trygghet på skolan, samtidigt som en grupp föräldrar till elever på skolan upplever skolans åtgärder som otillräckliga.

I detta sammanhang har en diskussion förts avseende möjligheten att förflytta elever, som står för kränkningar eller trakasserier, till en annan skola.

Sedan den 1 juli 2007 är det möjligt för kommunen att, emot föräldrarnas önskemål, förflytta elever till en annan skola om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. Jag tycker att det är en viktig möjlighet som kommunerna har fått till sitt förfogande att ta till när andra möjligheter är uttömda.

Jag tror emellertid inte att förflyttning av elever är en mirakelkur som löser alla problem. Instrumentet ska endast användas när andra möjligheter att lösa problemen bedöms vara uttömda. För att underlätta i skolornas handläggning fattade Grundskolenämnden i oktober 2008 beslut om villkor för förflyttning av elev till annan skola mot vårdnadshavarens önskemål.

I villkoren framgår bland annat att aktuella och kontinuerligt utvärderade åtgärdsprogram ska finnas och att alla möjliga lösningar på skolan ska vara uttömda. Normalt är det skolans rektor som aktualiserar behovet av att flytta en elev. Grundskolenämnden kan därefter besluta om byte av en elevs skolplacering.

Grundskolenämnden är beredd att fatta beslut om förflyttning av elever när det är befogat och nämndens villkor är uppfyllda. Det är i detta sammanhang viktigt att varje ärende prövas seriöst för att enskilda elever ska få en rättssäker bedömning.


Mikael Damsgaard (m)
Kommunalråd och ordförande i Grundskolenämnden

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej
Min fru och jag läste din inlägg Om att flytta stökiga elever och vi undrar om regler om att flytta elever gäller i alla Sveriges kommuner?